Over het toetsingsproces

Bij toetsing van de ingreep aan het NNN zijn de provinciale ruimtelijke verordeningen en de regels van het geldende bestemmingsplan leidend. Eén van de eisen is dat u voor ingrepen binnen het NNN en in afwijking van het geldende bestemmingsplan moet aantonen dat, bij aantasting van wezenlijke kenmerken of waarden, er geen reële locatiealternatieven zijn én er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang. Tauw helpt u bij de onderbouwing en wanneer nodig maakt de ecoloog een compensatieplan.

Ruimtelijke procedures

Wanneer een ontwikkeling gepaard gaat met een ruimtelijke procedure is een onderzoek naar de mogelijke effecten op het NNN noodzakelijk. Wanneer er geen ruimtelijke procedure van toepassing is, maar wel mogelijke effecten op het NNN denkbaar zijn, kan het raadzaam zijn (en in sommige gevallen alsnog noodzakelijk, bijvoorbeeld in een m.e.r.-procedure) toch een toetsing aan de doelen van het NNN uit te voeren en in overleg te treden met het bevoegd gezag (de gemeente). Tauw kan voor u de effecten op het NNN in beeld brengen.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met onze adviseur

Frank Aarts
  +31 62 11 06 31 5

Stuur mij een e-mail

Wilt u een nee, tenzij toets aanvragen of meer informatie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.