Soorten en maten 

De watertoets bestaat in vele soorten en maten. Wij werken aan watertoetsen voor kleine ontwikkelingen (van enkele woningen) tot de ontwikkeling van grote woonwijken en grote infrastructurele projecten. Dit zijn watertoetsen in verschillende procedures, zoals: bestemmingsplannen, tracébesluiten of milieueffectrapportages. Bij al deze watertoetsen (of het nu gaat om een structuurplan of een in detail uitgewerkt ontwerp) staat het borgen van de waterbelangen en het in beeld brengen van de effecten op de waterhuishouding centraal. 

De belangen van het water implementeren 

Met de watertoets worden de belangen omtrent waterkwantiteit en waterkwaliteit in een zo vroeg mogelijk stadium bij ruimtelijke ontwikkelingen besproken. In het traject gaan de initiatiefnemer en de waterbeheerder met elkaar in overleg over de ontwikkeling, uitgangspunten en kansen binnen het project. In de watertoets wordt aangetoond dat het beleid en de belangen van de beheerder zijn geïmplementeerd in het ontwerp. Op deze manier worden problemen met water voorkomen. 

De watertoets binnen de omgevingswet 

Bij de implementatie van de Omgevingswet zal de term ‘watertoets’ worden vervangen door ‘weging van het waterbelang’. Na invoering van de wet wordt voor elke ruimtelijke ontwikkeling een omgevingsplan opgesteld, waarin het waterbelang wordt meegenomen. Bij het opstellen van het waterbelang is het idee dat de initiatiefnemer en de beheerder eerder en intensiever met elkaar contact hebben over het waterbelang. De regel hierbij is niet meer ‘Nee, tenzij…’, maar ‘Ja, mits…’. Binnen TAUW werken we al geruime tijd volgens de visie van de omgevingswet bij het opstellen van de watertoets. 

Snelle model check van de toekomstige situatie 

Voor complexere of grotere ruimtelijke ontwikkelingen is het soms lastig om de werking van het watersysteem te toetsen. Binnen TAUW maken wij gebruiken van het geodesign platform Tygron om zeer nauwkeurige berekeningen te maken van de huidige- én toekomstige situatie. Hierbij laden wij in een vroeg stadium al de eerste ontwerpen in om deze te toetsen op waterrobuustheid en eventueel ook op andere klimaatthema’s zoals hitte en droogte. Op deze manier wordt inzicht gegeven op werking van het systeem en eventuele aanpassingen die nodig zijn om problemen met water te voorkomen. 

 

Heeft u een vraag?


Neem contact op met één van onze adviseurs.
 

Mirjam Hulsbos - Bloemerts

 +31 64 64 35 80 9

Stuur mij een mail

 

 

Kunnen wij u helpen met de Watertoets?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.