De bodem is het verbindende element in het werk wat we doen

In onze natuurontwikkelingsprojecten is de bodem het startpunt voor natuurherstelmaatregelen. Daarnaast werken we bij klimaatadaptatie en de aanpak van droogte ook aan veranderingen in de bodem. In de zoektocht naar voldoende water brengt TAUW potentiegebieden voor waterwinning in kaart (waterkwantiteit). Ook zetten we de bodem in voor biologische zuivering van water (waterkwaliteit). TAUW is op elk van bovenstaande onderdelen actief en is daarmee dé adviseur voor het landelijk gebied.

 

Projectvoorbeelden ondergrond in het landelijk gebied

Ontwikkelopgave Natura2000

TAUW is vanaf 2016 betrokken bij de ontwikkelopgave PAS/Natura2000. Voor o.a. De Sallandse Heuvelrug, Punthuizen-Stroothuizen en het Wierdense Veld heeft TAUW inrichtingsplannen gemaakt om de natuur te herstellen. De bodem (inclusief waterhuishouding) was hierbij het vertrekpunt. In sommige delen moest voormalige landbouwgrond omgezet worden naar natuur. In andere delen moesten bodem verschraald worden door afplagging, ontgraving of door maaien en uitmijnen. Voorafgaand aan het ontwikkelen van inrichtingsmaatregelen is uitgebreid bodemonderzoek gedaan om de bodemeigenschappen in kaart te brengen. Ook zijn met grondwatermodellen berekeningen gemaakt om de grondwaterhuishouding in kaart te brengen. Met inzicht in de lokale bodemopbouw en bodemvormende processen zijn maatregelen bedacht om de natuurdoelstellingen te halen.

Bakker Barendrecht

In 2020 heeft TAUW voor Bakker Barendrecht een pragmatische methodiek ontwikkeld voor de beoordeling van duurzame en gezonde bodems in de agrarische sector. Indicatoren voor een gezonde bodem zijn o.a. biodiversiteit, productiviteit, nutriëntgehalte en waterbuffering. Het heeft geleid tot een overzicht van de belangrijkste bodemfuncties gebaseerd op ecosysteemdiensten en enkele meetmethoden. Ook zijn er enkele richtwaarden gegeven voor een gezonde bodem. De methodiek is vertaald naar een praktijkopzet voor het vaststellen van de bodemgezondheid van een voorbeeldperceel. Deze methodiek kan waardevolle inzichten leveren voor het gebruik van de bodem bij opgaven in het landelijk gebied.

Structuurvisie Ondergrond

TAUW is betrokken geweest bij de totstandkoming van de Structuurvisie Ondergrond voor het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Naast het opstellen van een kosten-batenanalyse heeft TAUW ook het PlanMER en een passende beoordeling opgesteld. Tijdens dit proces heeft TAUW veel kennis gedaan over vraagstukken die komende jaren wellicht in de ondergrond opgelost moeten worden. Zo behandelt de structuurvisie potentiegebieden voor drinkwaterwinning, veiligheidsvraagstukken in de bodem, het benutten van potenties voor geothermie en betrekken van de omgeving bij bodemvraagstukken.

 

Heeft u een vraag over de Ondergrond?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.