Toetsen en beoordelen van dijken en grondkeringen

Onze gespecialiseerde ingenieurs toetsen primaire en regionale keringen en kades door heel Nederland. We beschikken over de expertise om een integraal veiligheidsoordeel te geven over zandige dijken langs de rivieren tot aan de veenkades in het westen van het land. We verzamelen de benodigde (bodem-)gegevens, stellen faalkansanalyses op, voeren stabiliteitsberekeningen uit en komen tot een integraal veiligheidsoordeel.

 

Onze adviseurs houden de nieuwste ontwikkelingen binnen het toetsinstrumentarium (WBI) nauwlettend in de gaten en kennen in voorkomend geval de weg naar het Kennis en Kunde Platform (KKP) voor nadere duiding. Met een consequentieanalyse bieden we een doorkijk naar de gevolgen van nieuw te verwachten normen, sterkteparameters en (geautomatiseerde) rekenmethodieken op het veiligheidsoordeel van de waterkeringen. Zo zorgen we dat u als waterkeringsbeheerder grip houdt op uw opgave.

Toetsen en beoordelen van waterkerende kunstwerken

In Nederland vormen vele duizenden kunstwerken zoals sluizen, stuwen, duikers, gemalen, kademuren, leidingen onderdeel van onze dijken en grondkades. Deze kunstwerken zijn daarmee in de regel waterkerend en dienen daarom periodiek getoetst te worden aan de vigerende waterveiligheidsnormen. Wij zijn van oudsher thuis in de complexiteit die toetsing van deze (veelal oude) kunstwerken met zich meebrengt en ondersteunen u hierin met alle plezier. Het gaat dan om toetsing van uw kunstwerken en voeren zonodig ook de inspecties en archiefonderzoek voor u uit. Weet u nog niet goed waar te beginnen om al uw kunstwerken systematisch getoetst te krijgen, dan helpen wij u met alle plezier in het opstellen van een plan van aanpak om deze te inventariseren en van een toetsoordeel te voorzien.

Beoordelen van Niet Waterkerende Objecten (NWO’s)

Toetsing van Niet Waterkerende Objecten of NWO’s vormt een bijzonder spoor binnen de waterveiligheid. U kunt daarbij denken aan kabels en leidingen (K&L), nabij gelegen kelders of bijvoorbeeld bomen. Over deze objecten is in de regel weinig informatie bekend die relevant is voor een adequate toetsing. Wij maken met alle plezier een inventarisatie van deze objecten en verzamelen de relevante data voor u om toetsing mogelijk te maken.

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs.Gustav Egbring

  +31 61 00 19 19 8

Stuur mij een mail

 

 

Heeft u een vraag over de toetsing van waterkeringen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.