Primaire én Regionale Waterkeringen

Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan vraagstukken van de primaire waterkeringen langs het IJsselmeer en het rivierengebied tot de regionale waterkeringen langs kanalen, boezems en vaarten. Gezien het brede speelveld aan belangen en organisaties waar u in uw beheergebied mee te maken heeft, strekken onze diensten zich verder uit dan de technische basis van rekenkundige analyses (stabiliteit, grondwater, etc) en numerieke modellen. Wij bieden aanvullend óók het brede pallet van omgevingsmanagement (van bestuurstafel tot aan keukentafel) tot aan strategische advisering omtrent stikstof omversterkingsopgave mogelijk te maken.

Waterkerende kunstwerken

In onze dijken en kades bevinden zich tal van waterkerende kunstwerken zoals keer- en schutsluizen, stuwen, duikers en gemalen. Deze kunstwerken moeten evenals de dijklichamen waarin zij zijn opgenomen periodiek getoetst worden aan de laatste waterveiligheidsnormering. Indien gewenst pakken wij door op het ontwerp van een noodzakelijke versterking. Is het beheer en onderhoudsprogramma voor uw kunstwerken nog niet gekoppeld aan de periodieke beoordelingsrondes, dan stellen wij met alle plezier een plan van aanpak op om uw beheerprogramma te koppelen aan de periodieke beoordeling- en toetsrondes.

Klimaatbestendig bouwen 

Ruim 25 jaar na het gereedkomen van de deltawerken stijgt de zeespiegel en daalt de bodem verder, zijn er extremere buien en moeten we meer mensen beschermen tegen overstromingen. Het nieuwe klimaatrapport dat door het KNMI werd gepresenteerd en het eerder uitgebrachte IPCC-rapport laten ons zien dat we meer moeten doen. Maar wat moeten we doen om er voor te zorgen dat onze dijken en waterkerende kunstwerken ons in de toekomst ook voldoende blijven beschermen?

Lees artikel


Het TAUW DNA

TAUW is in 1928 opgericht als Technisch Adviesbureau voor de Unie van Waterschapsbonden. Het werken in het bijzondere speelveld van het waterschap zit daarom in ons bloed. Informeel opereren en werkplezier staan bij ons hoog in het vaandel. Dat maakt dat we in een ontspannen sfeer graag als volwaardig partner samenwerken aan uw projectdoelen. 

Kennis en innovatie

Willen we vooruit, dan moeten we ons blijven ontwikkelen. Zo stimuleert hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) innovaties door deze volledig te vergoeden. We blijven ons binnen TAUW continu ontwikkelen op het gebied van nieuwe rekeninzichten en sparren daarover met kennisdragers als het Adviesteam Dijk Ontwerp. Hiermee zijn we blijvend in staat om uw waterkering slim te beoordelen en zonodig optimaal te versterken.

 

 

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs.Coen Riemslag

  +31 61 08 84 48 4

Stuur mij een mail

 

 

Lees meer over onze projectaanpak

TAUW heeft een dijk van een team dat nauw samenwerkt met dijkbeheerders (Waterschappen/Rijkswaterstaat), aannemers of combinaties daarvan (2-fasen contracten). Wij zijn daarbij actief in alle projectenfasen, van beleidsmatige/strategische vraagstukken tot planvorming en van ontwerp en uitvoering tot beheer. Hieronder vindt u per fase welke diensten wij u kunnen bieden.

Toetsing van waterkeringen

U heeft als waterkeringbeheerder de wettelijke taak om de waterkeringen in uw areaal periodiek te toetsen aan de waterveiligheidsnormen. De systematiek daarvoor ligt wettelijk vast. Dit betekent dat er periodiek vele duizenden kilometers primaire en regionale keringen getoetst moeten worden waarbinnen zich ook nog eens vele duizenden waterkerende kunstwerken bevinden, een enorme opgave! Wij bieden u de helpende hand in beoordeling en toetsing van zowel de klassieke dijken en grondkades als de kunstwerken die zich daarbinnen bevinden.

Lees meer

Verkenning, planvorming & ontwerp

Eenmaal getoetst en voorzien van het oordeel ‘Afgekeurd’, wordt uw dijk of waterkerend kunstwerk een onderdeel van uw versterkingsprogramma. Voor primaire keringen is dit gekoppeld aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en voor regionale keringen staat u als beheerder zelf aan de lat. Daarbij doorloopt u doorgaans een vaste route van (pre-) Verkenningsfase uitmondend in een voorkeursalternatief richting Planuitwerkingsfase dat wordt afgerond met een besluit op de hoofdvergunningen (NB-wet, Projectplan Waterwet, etc).

Lees meer

Contractvorming en realisatie

Goede contracten maken succesvolle projecten. Vanuit de opgave om de kilometer kostprijs omlaag te brengen en zo de enorme versterkingsopgave ook in de toekomst betaalbaar te houden zien we een toenemende samenwerking van ketenpartners in de verschillende projectfasen. Afhankelijk van het soort project kan dit leiden tot een slimmer ontwerp en een betere risicoverdeling tijdens realisatie. Alleen, hoe doe je dat precies?

Lees meer

Beleid en strategie

De waterveiligheidswereld is continu in beweging. Zo wordt voortdurend gewerkt aan verbetering van het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium en hebben we de landelijke opgave om de kilometerkostprijs omlaag te brengen. Onze enorme versterkingsopgave moet per slot van rekening ook in de toekomst betaalbaar blijven. Meebewegen in deze veranderende wereld en toch consistentie in uw boodschap naar uw burgers vraagt om heldere strategie en gekoppeld beleid.

Lees meer

 

Whitepaper Waterveiligheid - download hem nu! 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werkt aan onze veiligheid én heeft bovendien het potentieel om overkoepelende thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit mee te koppelen. Dat potentieel wordt echter nog lang niet altijd volledig benut. In deze whitepaper doen TAUW adviseurs Coen Riemslag en Arjen van der Linde een handreiking hoe dat beter moet en kan. Zij zien het HWBP als vliegwiel voor de koppeling van opgaven en het verzilveren van kansen.

Download whitepaper

 

Projectreferenties waterveiligheid & waterbouw

Heeft u een vraag over waterkeringen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.