Ketenaanpak Medicijnresten uit water

De aanpak van microverontreinigingen (micro's) op rioolwaterzuiveringen (rwzi's) sluit op landelijk niveau aan bij de 'Ketenaanpak Medicijnresten uit Water'. Deze door het ministerie van IenW uitgewerkte Ketenaanpak heeft tot doel om in de gehele keten (van productie tot lozing) het aantal medicijnresten te verminderen. Hierbij wordt over de gehele keten gekeken naar de emissies, impact en mogelijke oplossingen. Vergaande zuivering van afvalwater op rwzi’s is hier een onderdeel van.

Aanpak micro's op rwzi’s

Op rwzi’s kunnen micro's op meerdere manieren worden aangepakt. Adsorptie aan actief kool en ozonisatie zijn de meest bekende technieken maar ook via membraanfiltratie, UV en waterstofperoxide kunnen micro's worden verwijderd. Ook combinaties van biologische afbraak, adsorptie en beluchting in natuurlijke systemen biedt kansen. De optimale methode voor een specifieke rwzi hangt af van de gestelde doelen en specifieke kenmerken van de locatie;

 • Wat is de gevoeligheid van het ontvangende oppervlaktewater?
 • Is er de noodzaak om zowel micro's als nutriënten te verwijderen?
 • Welke gevolgen heeft de verwijdering van micro's op de duurzaamheid van het zuiveringsproces?
 • Hoeveel ruimte is er op locatie beschikbaar?

De gecombineerde verwijdering van micro's en nutriënten is voor veel waterschappen interessant omdat er vanuit de kaderrichtlijn water (KRW) strengere eisen gaan gelden voor de effluentkwaliteit van rwzi's.

Het effect van verschillende (nageschakelde) microverontreiniging-verwijdering op de effluentkwaliteit van de rwzi kan worden geëvalueerd met de TAUW Ontwerp- en Terugrekentool voor rwzi's. Informeer vooral naar de mogelijkheden!

TAUW: kennisdrager op het gebied van micro's

TAUW ondersteunt het ministerie van IenW bij de Ketenaapak Medicijnresten en neemt in STOWA-verband deel aan het Innovatieprogramma Microverontreinigingen en de werkgroepen Alternatieve adsorptie, Granulair actief kool en PACAS.

Daarnaast zijn wij koploper op het gebied van natuurlijke, duurzamere, zuiveringstechnieken voor micro's zoals beluchte helofytenfilters en de combinatie van natuurlijke technieken met ozon. Met onze brede expertise en kennis van de markt zijn wij in staat een advies op maat te geven voor elke specifieke rwzi.

 

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Joost van den Bulk

  +31 65 11 13 17 5

Stuur mij een mail

 

 

Onze dienstverlening op het gebied van microverontreinigingen

Wij zijn niet verbonden aan een vaste leverancier en kunnen daardoor - voor een specifieke case - de best passende oplossing aandragen. Daarbij nemen we de wensen en eisen van onze opdrachtgevers als uitgangspunt. Vervolgens helpen wij u graag verder in de vorm van haalbaarheidsstudies, variantenstudies, ontwerp, evaluatie & onderzoek nieuwe technieken en uitvoering & constructie.

Verduurzamen actief kool

Actief kool wordt traditioneel geproduceerd uit fossiele bronnen zoals steenkool en bruinkool. Hierdoor zorgt de inzet van actief kool voor de verwijdering van micro's, maar ook een toename van de CO2 emissies. Dit wringt met de duurzaamheidsdoelstellingen van waterschappen om CO2 emissies waar mogelijk te verlagen. TAUW heeft binnen het IPMV (innovatieprogramma microverontreigingen) onderzocht wat de mogelijkheden zijn om duurzamer actief kool toe te passen of om dit minder te gebruiken.

Onze adviseurs richten zich op innovatieve mogelijkheden om de impact van actief kool te verlagen, zoals:

 • efficiëntere dosering
 • gebruik van andere grondstoffen (“groenere” kolen)
 • recycling van gebruikt actief kool
 • actief kool vervangen door alternatieve adsorberende materialen

TAUW helpt u bij het identificeren en reduceren van de CO2 footprint van uw actief kool-dosering. Wij kijken daarbij wat voor u de meest geschikte oplossing is. Daarbij nemen wij uw specifieke casus mee. Onze adviseurs hebben ervaring met veel verschillende actief kool producten en kunnen onafhankelijk adviseren.

Interessante artikelen: 

Natuurlijke zuiveringstechnieken

Technische oplossingen zoals ozonisatie zijn goed in staat om microverontreinigingen af te breken. Daarentegen worden hierbij ook veel “nuttige” stoffen afgebroken en ontstaan er afbraakproducten die ook weer schadelijk kunnen zijn voor de leefomgeving. Natuurlijke zuiveringstechnieken zuiveren het water niet alleen, maar ecologiseren het ook. Hierdoor ontstaat levend water wat geschikt is voor lozing op natuurlijk oppervlaktewater. Momenteel onderzoekt TAUW voor STOWA de mogelijkheden om natuurlijke technieken in te zetten voor de verwijdering van micro's.

Lees meer

Integrale aanpak microverontreinigingen

De rwzi moet de microverontreinigingen verwijderen met in acht name van:

 • duurzaamheidsdoelstellingen
 • eisen vanuit oppervlaktewaterkwaliteit
 • KRW-doelstellingen
 • en de lokale (on)mogelijkheden

Voor een waterschap is het vaak onoverzichtelijk wat de huidige normen en eisen zijn. Om microverontreinigingen integraal aan te pakken is het nodig om de hele keten mee te nemen. Onze toegewijde adviseurs bieden daarbij ondersteuning. TAUW is een onafhankelijke partij en is daardoor goed in staat om de verschillende wensen en kansen in beeld te brengen. Deze overzichtspositie helpt om de stakeholders te koppelen aan specifieke technische oplossingen. Daarnaast hebben wij op alle aspecten van de waterketen expertise in huis. Wij zijn niet verbonden aan andere partijen en hebben dus geen belang om een specifieke technologie te promoten.

Kunnen wij u helpen op het gebied van microverontreinigingen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.