Wat is de functie van wadi's?

In deze alinea moet kort en bondig worden toegelicht wat wadi's zijn, waar je ze kunt vinden en wat de functies zijn. Voorbeelden hiervan: 

 • De wadi dient als Infiltratiesysteem, zodat het hemelwater kan worden weggepompt en omgezet naar drinkwater
 • De wadi dient als afstroom mogelijkheid van regenwater
 • De wadi kan functioneren als recreatieterrein, waaronder speeltuinen
 • De wadi draagt bij aan de biodiversiteit in de omgeving

 

Waarom is het beheer en onderhoud zo belangrijk? 

Voor het beheer en onderhoud bestaan er richtlijnen. Echter zijn deze niet bindend, waardoor het beheer en onderhoud zich vaak beperkt tot het maaien van wadi's. Dit brengt potentiële risico 's met zich mee voor de leefomgeving, namelijk: 
 
  • Invullen door Ronald 
  • Invullen door Ronald 
  • Invullen door Ronald 
  • Invullen door Ronald 

 

Onze aanpak wat betreft wadi's 

Tauw ondersteunt gemeentes en provincies, door het in kaart brengen waar alle wadi's zich bevinden, wat de technische functies hiervan zijn, in welke staat ze verkeren, of ze verontreinigd zijn en of er maatregelen getroffen moeten worden.

Inventarisatie en overzicht wadi’s

In deze alinea wordt toegelicht hoe wij het inventariseren van wadi's uitvoeren. Welke aanpak, acties en tools worden hier toegepast? Probeer deze samenvatting in onze 3 à 4 zinnen te verwerken. 

Onderzoek

 • Optie 1: Quickscan bodemverontreiniging. Deze scan wordt uitgevoerd met behulp van de XRF meter. Deze geeft een nauwkeurige schatting van de (hoeveelheid) aanwezige metalen in de grond. 

 • Optie 2: Gedetailleerd onderzoek. Afhankelijk van de staat (en gewenste functionaliteiten) van de wadi voeren wij diverse onderzoeken uit: 

  • Bodemverontreiniging. Zitten er schadelijke stoffen in de bodem? 
  • Infiltratie/technische werking. Loopt het (hemel)water goed weg? Is de wadi klimaatadaptatie?
  • Ecologische functies. In hoeverre draagt de wadi bij aan biodiversiteit?

Met behulp van onze Soil Viewer tonen we waar diverse onderzoeken zijn uitgevoerd en wat de resultaten hiervan zijn... Aanvullen door Ronald. 

Sanering

Welke werkzaamheden kunnen wij uitvoeren en welke rol pakken wij? Advies, uitvoeringsbegeleiding, Tauw als hoofdaannemer, etc. Hier niet te veel ingaan op onze rol, maar op de werkzaamheden en hoe het proces er uit ziet.

Programma beheer en onderhoud

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de (bodem)kwaliteit van (verontreinigde) wadi's blijvend kunnen monitoren? Welke tools zetten we hier voor in? Beschikken we daaarnaast over de mogelijkheden om de kwaliteteit van wadi's te voorspellen? Bijvoorbeeld met behulp van machine learning of de Soil Viewer? Graag antwoord vanuit Ronald. 

Ontwerp en herinrichting van wadi's 

Tauw beschikt over een ontwerpbureau, bestaande uit ontwerpers met meerdere diverse specialismes. Hierdoor kunnen wij opdrachtgevers ondersteunen in het ontwerpen van toekomstbestendige, klimaatadaptieve en goed functionerende wadi's.