Meer nadruk op participatie

De integrale benadering van de Omgevingswet is ook een aanleiding om het waterbeheer intensiever af te stemmen met maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatadaptatie, energietransitie en woningbouw. Er komt hierdoor meer nadruk te liggen op participatie. Ook bij de uitvoering van projecten komt door de Omgevingswet meer focus op het werken in de geest van de Omgevingswet en integrale afweging en werkwijze. Hier zijn veel waterschappen al mee aan de slag gegaan door zich hierop voor te bereiden. TAUW ondersteunt waterschappen hierbij.

Samen werken aan het participatieproces

TAUW is trots op het participatietraject dat voor de Raam is opgestart. De Raam is een beekherstelproject voor Waterschap Aa en Maas waarbij opgaven op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, infra en cultuurhistorie samen komen. Samen met het waterschap faciliteren we een zorgvuldig en goed doordacht participatieproces dat zelfs in coronatijd “gewoon” doorgaat. Keukentafelgesprekken werden online bijeenkomsten en inloopbijeenkomsten werden als webinar op Teams gehouden. TAUW heeft dit geheel met succes gefaciliteerd.

Voor en na de Omgevingswet

Voor Rijkwaterstaat werken we samen met Ploegam B.V. aan de krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal. TAUW is daarbij verantwoordelijk voor het ontwerpproces en het omgevingsmanagement. Ook voor dit project brengt TAUW de belangrijkste procedurele verschillen en handelingsperspectieven in beeld tussen de huidige situatie en wanneer de omgevingswet in werking treedt. Een belangrijk onderdeel van deze inventarisatie is het uitvoeren van de participatiecheck. Op basis van een 10-stappenplan controleren we op projectniveau in hoeverre de participatie ‘in de geest’ van de Omgevingswet is vormgegeven. Door vroegtijdig de potentiële gevolgen en maatregelen op een rij te zetten kunnen zorgen over gevolgen voor planning en kosten voor het project worden weggenomen. 

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Xander Tekelenburg

  +31 65 37 94 22 0

Stuur mij een mail

 

Projectreferenties Omgevingswet Waterschappen

Kunnen wij u helpen op het gebied van de Omgevingswet?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.