Actualisatie veiligheidsrapport Domeinen Roerende Zaken

Projectgegevens:

Periode: april - november 2020

Opdrachtgever: Domeinen Roerende Zaken (DRZ) te Ulicoten

Betrokken TAUW adviseur: Viola van Pelt - van Staalduinen

 

Opdrachtomschrijving

Domeinen Roerende Zaken (DRZ) is, als onderdeel van het ministerie van Financiën, sinds 2005 verantwoordelijk voor de locatie in Ulicoten. De inrichting heeft tot doel om al het vuurwerk dat door opsporingsinstanties in beslag genomen is, veilig en verantwoord op te slaan en te identificeren.

Doordat ADR-stoffen in de klasse 1.1, 1.2 en 1.3 in grotere hoeveelheden dan 50 ton worden opgeslagen, is DRZ Ulicoten verplicht om een veiligheidsrapport (VR) en een preventiebeleid zware ongevallen in de zin van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015) op te stellen.

Het vigerende veiligheidsrapport dateerde uit november 2015. In verband met de wettelijk verplichte 5-jaarlijkse herziening (artikel 10, Brzo’15) moet dit veiligheidsrapport worden herzien. TAUW heeft samen met DRZ het veiligheidsrapport geactualiseerd.

Samenwerking tijdens het project

Voor het aanpassen van het veiligheidsrapport zijn we tijdens diverse werksessies bijeengekomen.  Dit zorgde ervoor dat de interactie tussen DRZ en TAUW goed verliep. De adviseurs van TAUW namen bij deze bijeenkomsten het voortouw. Zij bereidden de bijeenkomsten voor en bespraken de reeds aangebrachte wijzigingen en de inhoud van het veiligheidsrapport. Hierbij gaven de medewerkers van DRZ vanuit de werkprocessen op locatie de benodigde input. Tijdens deze bespreking werd ook uitleg gegeven over de achtergronden en consequenties van de gemaakte keuzes in het door DRZ te actualiseren veiligheidsbeheerssysteem.

Een uitdaging in de samenwerking was het oplijnen van de kwantitatieve risico analyse (QRA), die door een derde partij aangepast moest worden. Om te zorgen dat de uitgangspunten van deze berekeningen in lijn waren met hetgeen dat in het veiligheidsrapport was opgenomen, hebben we samen met DRZ een overleg met deze derde partij ingepland. In dit overleg kwam naar voren dat de geactualiseerde uitgangspunten tot een knelpunt leidden. Hierop hebben we naar verschillende oplossingsrichtingen gekeken, waarna DRZ een gefundeerde keuze kon maken voor de te bewandelen weg. Deze keuze heeft ertoe geleid dat er tijdelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd zijn totdat de definitieve maatregelen gerealiseerd kunnen worden.

Resultaat van het project

Het geactualiseerde veiligheidsrapport is ingediend bij het bevoegd gezag, dat per brief heeft laten weten het rapport als volledig beoordeeld te hebben. De inhoudelijke toetsing ervan zal volgen tijdens de jaarlijkse Brzo-inspecties. Hiermee heeft DRZ voldaan aan hetgeen van een Brzo-bedrijf verwacht wordt. De gehanteerde werkwijze heeft er bovendien toe geleid dat de betrokken personen op de hoogte zijn van de gemaakte keuzes bij het tot stand komen van het veiligheidsrapport, waardoor zij beter begrijpen waarom bepaalde maatregelen nodig zijn. Naar aanleiding van de geactualiseerde QRA is de bedrijfsvoering tijdelijk aangepast, in afwachting van de realisatie van de definitieve maatregelen.

 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.