Menu

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is ontwikkeld om de problematiek van de stikstofdepositie in Nederland op te lossen. De stikstofdepositie is in grote delen van Nederland zo hoog dat voor veel beschermde soorten en gebieden, waaronder veel Natura 2000-gebieden, de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar kunnen komen. Een verdere toename van stikstofdepositie is dan alleen toegestaan als aangetoond wordt dat dit geen gevolgen heeft voor de instandhoudingsdoelstellingen. Dit betekent dat ontwikkelingen en activiteiten die nabij Natura 2000-gebieden liggen en waarbij stikstofemissies vrijkomen nu niet zondermeer door kunnen gaan.

Om deze impasse te doorbreken, is in de afgelopen jaren hard gewerkt aan een programmatische aanpak. Hierbij worden op nationaal en lokaal niveau maatregelen genomen om de depositie af te laten nemen, maar ook wordt ruimte gegeven aan bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen. Daarnaast worden er ecologische herstelmaatregelen in de gebieden genomen. Kijk voor meer informatie hierover op pas.natura2000.nl.

Op het gebied van natuur, ecologie en stikstofdepositie heeft Tauw uitgebreide kennis en ervaring in huis. Onze kennis en ervaring richt zich op de (technische) beleidsondersteuning en de besluitvorming over plannen en projecten. De gecombineerde kennis van beleid en uitvoering geeft Tauw een meerwaarde in advisering. Bij beleidsontwikkeling putten wij uit onze praktijkkennis en kunnen we de koppeling maken naar implementatie en uitvoering. Bij advisering over concrete plannen en projecten nemen wij onze ervaring mee van relevante ontwikkelingen vanuit Rijk en provincie.