Door Tauw opgestelde tussenevaluatie PAS naar Tweede Kamer

Vorige week is de tussenevaluatie van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aangeboden aan de Tweede Kamer door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De evaluatie, die opgesteld is door Tauw, blikt terug op de eerste drie jaar (2015 – 2018) van het eerste PAS-tijdvak.

Diverse partijen, waaronder BIJ12, Rijkswaterstaat, het IPO en verschillende ministeries vormden de begeleidingsgroep. Zij hebben de stappen gereviewd en input geleverd.

Belangrijkste conclusie
Belangrijkste tussentijdse conclusie is dat het systeem van bijhouden en uitgifte van ontwikkelingsruimte goed functioneert. Dit blijkt onder andere uit de volgende cijfers:

  • Inmiddels zijn er ongeveer 8.000 toestemmingsbesluiten genomen en meldingen ingediend onder het Programma Aanpak Stikstof.
  • Ten opzichte van de situatie zonder PAS zijn de administratieve lasten voor het bedrijfsleven verlaagd.
  • Al 28% van de herstelmaatregelen is inmiddels uitgevoerd (peildatum 31 maart 2018) en de overige zijn in voorbereiding/uitvoering.

Aandachtspunten
Maar Tauw ziet ook belangrijke aandachtspunten. De voorgenomen netto-reductie van de ammoniakemissies uit de landbouw (voor het jaar 2016) is bijvoorbeeld nog niet bereikt. Sterker nog: er is sprake van een toename. Deze is hoofdzakelijk te wijten aan de groei van de melkveestapel in 2016 en de stijging van de emissies uit het gebruik van kunstmest.

Op langere termijn wordt echter nog steeds een afname van de emissies voor stikstofoxide en ammoniak verwacht. Deze ligt in lijn met de verwachtingen die zijn uitgesproken bij de vaststelling van het PAS.

De volledige tussentijdse evaluatie is hier te lezen.

Doorkijk
Op 22 november 2018 gaan Niels Bronsgeest (projectleider tussenevaluatie en tevens businessleader PAS/N2000 binnen Tauw) en Lex Bekker (mede opsteller tussenevaluatie) - samen met vertegenwoordigers van BIJ12, RIVM en Rijk - de leden van de Tweede Kamer die zitting hebben in de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit briefen over de tussenevaluatie. Dit ter voorbereiding op de behandeling van het stuk in de Tweede Kamer later dit jaar.

Niels Bronsgeest vertelt: “Het was een mooi en boeiend project om te begeleiden. Goed om te zien dat het Programma Aanpak Stikstof in de eerste drie jaar zijn vruchten heeft afgeworpen. We gaan ons nu samen met de begeleidingsgroep voorbereiden op de briefing van de Tweede Kamerleden. Leuk en spannend om te mogen doen!"

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Het Programma Aanpak Stikstof heeft als doel de emissies van stikstof te verminderen. Hierdoor wordt natuurherstel binnen Natura 2000-gebieden bereikt, en tegelijkertijd ruimte voor enige economische ontwikkelingen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Niels Bronsgeest
T: +31 61 59 60 14 1
E:niels.bronsgeest@tauw.com
LinkedIn