Ontwikkelingen omtrent het voormalige PAS

Het PAS had kort gezegd een tweeledig doel: natuurherstel binnen Natura 2000-gebieden en ruimte bieden voor economische ontwikkelingen. Op deze pagina stellen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het buiten werking gestelde PAS, de consequenties en mogelijke oplossingsrichtingen.

Actualiteiten

Het PAS mag niet als kader voor toestemmingsbesluiten gebruikt worden, besloot de Afdeling van bestuursrechtsspraak van de Raad van State op woensdag 29 mei 2019. In 2018 oordeelde het Europese Hof dat vooraf vast moet staan wat de positieve gevolgen van de PAS-maatregelen zijn. Hieraan voldoen de maatregelen niet.

Zie hier het nieuwsbericht over de uitspraak van de Raad van State

Download onze presentatie met meer informatie over de PAS uitspraak

 

PAS Gevolgen en mogelijkheden

Het verbieden van het PAS heeft directe gevolgen voor lopende vergunningaanvragen en toekomstige initiatieven voor projecten: deze komen in ieder geval tijdelijk stil te liggen en kunnen verder in de procedure geen gebruik meer maken van het PAS. Omdat het PAS nu geen status meer heeft, adviseert Tauw om alle nog niet onherroepelijke projecten/activiteiten en nieuwe initiatieven opnieuw te beoordelen op al dan niet significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofemissies en -deposities.

Dat zal in veel gevallen betekenen dat uitgangspunten van projecten opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden om ze qua emissieprofiel op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Sinds de uitspraak is het wel weer mogelijk om actief werk te maken van externe saldering (kopen emissierechten elders).

In het ‘PAS-tijdperk’ werd er bij de berekeningen “voor de zekerheid” vaak uitgegaan van een worstcasescenario. Mogelijk dat een reëlere inschatting van de projectomvang de kansen op uitvoerbaarheid vergroot.

De uitspraak heeft geen gevolgen voor al verleende vergunningen waartegen geen beroepsprocedures meer lopen en die dus onherroepelijk zijn.

 

 

Stikstofgerelateerde diensten van Tauw

Heeft u vragen over het voormalig programma aanpak stikstof (PAS)?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag