Circulaire doelstellingen

Volgens nationale doelstellingen dienen bedrijven en overheden voor 50% circulair te zijn in 2030. Dit betekent dat 50% van de grondstoffen die u als organisatie inzet, van secundaire of hernieuwbare oorsprong moeten zijn, ofwel hergebruikt, gerecycled of biobased. Daarnaast dient 50% van uw uitgaande materialen hergebruikt of gerecycled te worden. Deze doelstellingen zijn voor veel organisaties een complexe en abstracte uitdaging, die vaak vraagt om een nieuwe mindset en een andere manier van werken.

Het routekaarttraject

Om uw organisatie effectief te ondersteunen bij de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering heeft TAUW een routekaarttraject ontworpen. Dit is een flexibel traject dat we samen met u vormgeven. Meestal doorlopen we hierbij twee fasen:

 • de nulmeting om circulariteit te concretiseren en kansen te identificeren;
 • het interactieve traject voor het vormgeven van een stappenplan met concrete acties: de circulaire routekaart.

 

Nulmeting

Tijdens de nulmeting verzamelen we data over de ingaande en uitgaande materialen met behulp van een materiaalstroomanalyse (material flow analysis, MFA). Vervolgens duiden we de circulariteit van uw organisatie op basis van kritieke prestatie-indicatoren (key performance indicators, KPI’s) en een Sankeydiagram, met aandachtspunten als:

 • Hoe secundair en hernieuwbaar zijn de gebruikte materialen?
 • Wat is de milieu-impact en CO2-uitstoot?
 • Hoe worden afvalstromen momenteel verwerkt?

Op basis van deze informatie kunnen we bepalen waar de focus moet liggen bij het vergroten van de circulariteit.

Vormgeven circulaire routekaart

Om een circulaire routekaart te creëren die aansluit bij uw organisatiecultuur en werkwijze organiseren we meerdere sessies en/of interviews. Deelnemers hieraan vervullen verschillende sleutelrollen om circulariteit te concretiseren, drempels weg te nemen, draagvlak te creëren en acties te selecteren waarmee ze aan de slag willen. Tijdens deze sessies wordt circulariteit concreet gemaakt aan de hand van (eigen) voorbeelden ter inspiratie en nodigen we eventueel ervaringsdeskundigen uit om een specifiek circulair onderwerp verder uit te diepen. Ook de rest van de organisatie kan tijdens het traject meekijken met het team en kennis opdoen.

Tijdens het traject worden ook concrete actiepunten, routestappen, opgesteld om meer circulariteit te bereiken. Deze verschillen per organisatie, maar we noemen hier enkele actievoorbeelden:

 • Wanneer er veel materialen worden toegepast in het project: neem de milieu-impact mee als afwegingscriterium bij de selectie van de voorkeursvariant. Door van veel voorkomende ontwerpoplossingen de milieukostenindicator (MKI) te (laten) berekenen kunt u bij meerdere projecten bewuster duurzamere ontwerpkeuzes maken.
 • Als er veel materieel wordt ingezet: hanteer de inkoopstrategie van de Buyer Group Zero Emissie Bouwmaterieel (ZEB).
 • Op beleidsniveau: organiseer een projectoverstijgende marktconsultatie door ketensamenwerking te bevorderen om gezamenlijk een beoogd circulair doel te bereiken. Een marktconsultatie helpt aan de voorkant van een opgave of programma knelpunten weg te nemen en de technische mogelijkheden op het vlak van circulariteit te toetsen.

Resultaat: circulaire routekaart

Aan het einde van het routetraject beschikt uw organisatie over een praktische circulaire routekaart, met hierin onder andere opgenomen:

 • de circulaire kansen;
 • te nemen acties;
 • hoofdverantwoordelijke per actie;
 • te betrekken personen per actie.


De routekaart is een gedragen visueel overzicht en biedt inzicht in de te nemen stappen op project- en organisatieniveau. Op beleidsniveau worden bijvoorbeeld de projectoverstijgende acties beschreven, die beleidsmakers of inkopers moeten ondernemen om de routekaart op projectniveau helemaal te kunnen uitvoeren. Het traject wordt afgesloten met een presentatie, waarbij er een officieel moment van ondertekening plaatsvindt door uw bestuur. Vervolgens kan uw organisatie aan de slag met het implementeren van de routekaart, op weg naar een circulaire economie.

 

Project: Circulaire Routekaart voor gemeente Hoeksche Waard

TAUW kreeg de opdracht van de gemeente Hoeksche Waard om:

 • de circulaire ambities van de gemeente in kaart te brengen;
 • de stappen naar een circulaire werkwijze te concretiseren.

Lees meer

Gerelateerde diensten

Kunnen wij u helpen op het gebied van de circulaire routekaart?

Of heeft u een vraag over deze dienst? Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs