Inzicht in de hoeveelheid stikstofdepositie

Het rekenprogramma AERIUS® Calculator 2020 is een product van het RIVM, waarbij TAUW vanaf de start (2012) betrokken is geweest. AERIUS is het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument voor het bepalen van de stikstofdepositiebijdrage van projecten en activiteiten op stikstofgevoelige natuur.

Ondanks de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 over het PAS (Programma Aanpak Stikstof), blijft de online rekentool AERIUS het meest actuele, best onderbouwde en wettelijk voorgeschreven rekeninstrument voor het bepalen van de stikstofdepositiebijdrage van projecten en activiteiten. Als uit de berekening blijkt dat de depositie door projecten en activiteiten niet leidt tot een verslechtering van het betreffende (Natura 2000) gebied, kan de besluitvorming door de vergunningverlener plaatsvinden.

Gevolg tussenuitspraak Via15 door Raad van State

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State (RvS) een tussenuitspraak gedaan in de zaak tegen het Tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (Via15). De minister van Infrastructuur & Waterstaat moet als gevolg hiervan beter motiveren of haar berekeningen van de stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden door het project ‘ViA15’ (doortrekken en verbreden van de A15 en A12 bij Arnhem) wel volledig zijn.

In de berekeningen wordt de stikstofdepositie van verkeer op meer dan 5 kilometer afstand van de weg afgekapt. De Raad van State heeft de minister gevraagd nader te onderbouwen waarom deze afkap plaatsvindt. Als gevolg van deze uitspraak is het voor infrastructurele projecten in veel gevallen wenselijk om buiten de standaard AERIUS berekening een aanvullende berekening uit te voeren.

De uitspraak kan grote consequenties hebben voor alle projecten waarbij het effect van wegverkeer op 5 kilometer afstand van de weg 0,01 mol/ha/jaar of meer bedraagt (berekend met AERIUS). Denk hierbij met name aan (grote) infrastructurele projecten en projecten die een grote verkeersgeneratie tot gevolg hebben, bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk. De vergunningverlening voor deze projecten zal dan complexer worden.

Einduitspraak

Zolang nog geen einduitspraak voor ViA15 is gedaan, is de kans groot dat deze ‘5 kilometer afkap’ wordt aangevochten in andere projecten. In dit nieuwsbericht over de uitspraak van de RvS lichten we de uitspraak in relatie tot AERIUS-berekeningen toe en geven we uitleg over de (mogelijke) gevolgen.

Complexe berekeningen uitvoeren?

De adviseurs van TAUW kunnen ondersteunen in het uitvoeren van aanvullende berekeningen en kunnen het totale effect van infrastructurele projecten bepalen, ook buiten de door AERIUS gehanteerde 5 kilometer grens.

Berekeningen voor bijvoorbeeld grote inrichtingen, bedrijventerreinen of infrastructurele projecten zijn uitvoerige onderzoeken. TAUW heeft diepgaande kennis van AERIUS en is in staat om complexe stikstofdepositieberekeningen uit te voeren.

Masterclass ‘Aan de slag met AERIUS Calculator’

Wordt u regelmatig geconfronteerd met het (laten) uitvoeren stikstofdepositie-berekeningen met de online rekentool AERIUS Calculator of wilt u zelf eenvoudige berekeningen kunnen uitvoeren? Wilt u daarbij (meer) inzicht in de manier waarop zo’n berekening tot stand komt? Neem dan deel aan onze 2-delige online masterclass ‘Aan de slag met AERIUS Calculator’ op 27 mei en 3 juni.

Aanmelden

 

Vraag hier uw stikstofdepositieberekening aan

Neem contact op met één van onze adviseurs

Stikstof informatiepunt