Samenwerkingsovereenkomst WDODelta voor integrale watersysteemprojecten

Waterschap Drents Overijssels Delta (WDODelta) heeft met TAUW een Samenwerkingsovereenkomst Adviesdiensten (SOK) gesloten voor Integrale Watersysteem Projecten (IWP) 2022-2026. Uniek aan deze SOK is dat deze binnen de Raamovereenkomst technische adviesdiensten 2021-2025 van Waterkracht valt, en dat de uitvragen die uit deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst voortkomen één op één aan de gekozen partijen worden toegewezen.

22 juni 2022

Binnen deze samenwerkingsovereenkomst worden de werkzaamheden voor de uitvoering van integrale gebiedsplannen voor WDODelta eerlijk verdeeld over de drie adviesbureaus Witteveen+Bos, Eelerwoude en TAUW.

Doelstelling SOK

Het WDODelta-team IWP heeft als taak om de komende jaren uitvoering te geven aan de opgaven vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water. Daarnaast worden er binnen de projecten diverse andere doelen meegenomen, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers of aanpassingen in beschoeiing. De IWP-projecten vinden plaats in het landelijk gebied waarbij in ieder geval waterbeheerkundige, ecologische en cultuurtechnische aspecten een rol spelen.

Hoofddoelstelling van deze SOK is een tijdige oplevering van de lopende en resterende projecten tot 2030, binnen budget en met een vooraf bepaalde kwaliteit. Daarnaast is het verder optimaliseren van het ontwerp- en uitvoeringsproces middels een continu proces van leren en verbeteren een belangrijk doel om WDODelta-projecten steeds efficiënter en effectiever te kunnen uitvoeren.


Integrale complexe projecten

Tot en met 2030 worden circa 18 nieuwe projecten, voornamelijk met betrekking tot beken en kanalen, in voorbereiding genomen. Deze projecten worden verdeeld over de vaste teams, wat betekent dat elk team de komende jaren gemiddeld 5 tot 7 projecten per jaar onder zijn beheer heeft.

“Wij zijn erg trots op het binnenhalen van dit raamcontract”, vertelt zegt Alexander Pieters, projectdirecteur bij TAUW. “Met het behalen van de maximale score op zowel het visiedocument als het toelichtende gesprek hebben we een plaats in het raamcontract verworven. Wij kijken enorm uit naar een langdurige en intensieve samenwerking met WDOD. Op basis van de goede start hebben we daar veel vertrouwen in; er is veel aandacht voor samenwerking, gelijke verhoudingen en een lerende organisatie.”

Inmiddels zijn de eerste twee opdrachten uit het raamcontract binnen. Voor zowel de watergangen in Dedemsvaart als het Overijssels Kanaal begeleiden wij onder andere beleidsopgaven met betrekking tot de KRW, baggeren, beschoeiing/beheer & onderhoud en de inrichting van natuurvriendelijke oevers, en verzorgen we de procesondersteuning.

Gerelateerd nieuws

22 juni 2022 | Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst WDODelta voor integrale watersysteemprojecten

Waterschap Drents Overijssels Delta (WDODelta) heeft met TAUW een Samenwerkingsovereenkomst Adviesdiensten (SOK) gesloten voor Integrale Watersysteem Projecten (IWP) 2022-2026. Uniek aan deze SOK is dat…

13 mei 2022 | Nieuws

Whitepaper 'Vier succesfactoren voor een klimaatrobuust watersysteem' gepubliceerd

Om in de toekomst beter om te gaan met droogte introduceerden wij in een eerder verschenen whitepaper ‘Droog, droger, droogst' een ander handelingsperspectief door in te zetten op het kwintet maatregelen…

28 oktober 2021

TAUW en Tygron verzorgen lezing ‘Datagedreven Beekherstel’ op…

Lees verder...
3 juni 2021

Stresstest landelijk gebied: naar een robuustere droogte- en…

Lees verder...
13 maart 2021

Artikel H2O - Hydrologische effecten studie van het vervangen…

Lees verder...

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.