Nieuwe Sanitatie voor een duurzame leefomgeving

Nieuwe Sanitatie is een zeer actueel thema naar aanleiding van de afgelopen droge zomers. De basisgedachte achter Nieuwe Sanitatie is het verwaarden van afvalwater (creëren van waarde) voor hergebruik. Dit kan bijvoorbeeld de productie van biogas zijn, de productie van een mestvervanger als ook de productie van zoetwater om lokale verdroging of verzilting tegen te gaan.  

Ook besparen op grondstoffen is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de besparing op drinkwater door toepassing van waterbesparende technieken/technologieën.  Een koppeling met afval is – afhankelijk vande uitvoeringsvorm - ook mogelijk. Denk hierbij aan de inzet van voedselrestenvermalers. Nieuwe Sanitatie draagt bij aan een verduurzaming van de leefomgeving en een circulaire economie.

Een mooi voorbeeld is het project SUPERLOCAL in Kerkrade. In dit project is het materiaal uit drie hoogbouwflats gebruikt om op dezelfde plek 125 nieuwe, circulaire woningen en appartementen te bouwen. TAUW was hier verantwoordelijk voor de uitwerking van de gesloten waterkringloop. Dit project heeft de Waterinnovatieprijs 2018 in de categorie Circulaire Economie gewonnen.

Verschillende uitvoeringsvormen

Velen denken dat Nieuwe Sanitatie per definitie een scheiding van afvalstromen betreft, maar dit is niet het geval. Het kan zowel brongescheiden als niet-brongescheiden afvalwater zijn, maar ook centrale versus lokale oplossingen. De uitvoeringsvorm van Nieuwe Sanitatie is per project verschillend en afhankelijk van de gezamenlijke ambities, de grootte van het project en de lokale context.

Bijdrage aan de gehele waterketen

Nieuwe Sanitatie raakt – afhankelijk van de exacte uitvoering – de gehele waterketen van drinkwaterwinning, huishoudens en transport tot en met de zuivering op oppervlaktewater of infiltratie in de bodem. Om deze reden is een integrale aanpak en samenwerking met betrokken partijen in de waterketen belangrijk. Het bepalen van gezamenlijke ambities en doelen van de betrokken partijen in de waterketen is daarmee ook belangrijk in het proces om tot een geslaagd project te komen.

TAUW: Dé kennisdrager op het gebied van Nieuwe Sanitatie

TAUW heeft inmiddels 15 jaar kennis en (praktijk)ervaring op het gebied van Nieuwe Sanitatie en is bij veel projecten in binnen- en buitenland betrokken (geweest). Van bureaustudies tot en met realisatie en uitvoering en alles wat daar verder bij komt kijken. Daarbij spreken we de taal en kennen de belangen van alle betrokken partijen. Onze kennis, ervaring en lange termijnblik hebben ons marktleider gemaakt.

 

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.
Paul Telkamp

  +31 65 14 91 85 4

Stuur mij een mail

 

 

Nieuwe Sanitatie in het stedelijk gebied

In het stedelijk gebied ligt de focus van Nieuwe Sanitatie doorgaans voornamelijk op de scheiding van afvalwaterstromen, het concentreren van de hoeveelheid afvalwater en op inzet van waterbesparende maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van vacuümtoiletten, regenwaterhergebruiksystemen, maar ook hergebruik van waswater. Afhankelijk van de lokale context en ambities van de betrokken partijen wordt een lokale, semi-lokale of centrale behandeling van het afvalwater uitgewerkt (en gerealiseerd).  

Nieuwe Sanitatie in het landelijk gebied (buitengebied)

In het landelijk gebied zijn andere aandachtspunten dan in het stedelijk gebied. Actueel is de vervangingsopgaaf en/of (toekomstige) overbelasting van drukrioleringen. Dit laatste bijvoorbeeld als gevolg van functiewijzigingen in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan een camping die transformeert naar een vakantiepark of een boerderij die transformeert naar een recreatieve functie waardoor meer afvalwater wordt geproduceerd. Nieuwe Sanitatie biedt daar kansen als vervanging van drukriolering of om bestaande drukriolering te ontlasten. Daarnaast blijft (schaars) water behouden binnen het eigen gebied.

Over ons dienstverlening

Wij kunnen u ondersteunen in alle fasen van een project; vanaf de eerste premature gedachtevorming tot en met de realisatie en uitvoering en alle tussentijdse (bestuurlijke) werkzaamheden die daarvoor nodig zijn. Hierbij kunnen wij u ook advies geven voor de juiste aanbestedingsvorm en ondersteuning verlenen bij de invulling van de contractstukken voor de aanbesteding.

Indien van toepassing op het project, kan de impact van het Nieuwe Sanitatie-ontwerp op de achterliggende rioolwaterzuiveringsinstallatie geëvalueerd worden met onze TAUW Ontwerp- en Terugrekentool voor waterzuiveringen. Zodoende kan goed worden bepaald welk effect het toepassen van een Nieuwe Sanitatie-ontwerp heeft en hoe zich dat verhoudt met het conventioneel zuiveren van het afvalwater.

Wij helpen u dan ook graag verder op onder andere de volgende gebieden:

  • Quickscans
  • Haalbaarheids-/variantenstudies
  • Business/value cases
  • Kostenramingen
  • Ondersteuning bij beleids-/bestuursstukken en bij bestuurlijke overleggen
  • Begeleiden van risico- en kansensessies
  • Contractvorming en aanbesteding
  • Uitvoering & constructie

 

Download onze factsheet 

In deze samenvattende factsheet 'Nieuwe Sanitatie' leest u welke voordelen u kunt halen uit het toepassen van deze techniek.

Download

Projectreferenties Nieuwe Sanitatie

Interview Droogte & Nieuwe Sanitatie

TAUW adviseur Paul Telkamp van TAUW en Diederik van Duuren van WML gingen samen in gesprek over onder andere de droogte van afgelopen zomers, zuinig omgaan met water, het project SUPERLOCAL, Nieuwe Sanitatie en nog veel meer. 

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van Nieuwe Sanitatie

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.