Hoe werkt nieuwe sanitatie?

De basisgedachte achter nieuwe sanitatie is dat afvalwater waardevolle stoffen bevat die worden verwaard (creëren van waarde) voor hergebruik. De teruggewonnen stoffen worden bij voorkeur zo geconcentreerd mogelijk gehouden en hebben de potentie om lokaal of elders als grondstof te worden ingezet.  Daarmee dragen ze bij aan een verduurzaming van de leefomgeving en een circulaire economie.

Landelijk sluit nieuwe sanitatie aan bij de doelstellingen om van een lineaire economie naar een circulaire economie te komen, zoals opgenomen in het Rijksbrede programma Circulaire Economie: Nederland circulair in 2050.

Nieuwe sanitatie is niet één techniek of éen concept. Het is een andere aanpak bij de (inzameling en) verwerking van afvalwater. 

Effect op de gehele waterketen

Afhankelijk van de uitvoering raakt nieuwe sanitatie de gehele waterketen van waterwinning, huishoudens en transport tot en met zuivering en lozing op oppervlaktewater of infiltratie in de bodem.

We onderzoeken onder meer de mogelijkheden om geconcentreerd toiletwater samen met voedselresten apart in te zamelen, alsmede de mogelijkheden om afvalwater van bijvoorbeeld buurtschappen en recreatieterreinen in het buitengebied lokaal te zuiveren.

Tauw werkt tijdens deze projecten samen met:

  • Gemeenten
  • Waterschappen
  • Woningbouwcorporaties
  • Projectontwikkelaars
  • Recreatiehouders
  • Burgers
  • Agrariërs
  • Stowa & Stichting Rioned.

De effecten over de gehele keten - zowel technisch, financieel, maatschappelijk (o.a. draagvlak) alsmede juridisch - worden in het traject meegenomen.

Daarnaast is Tauw partner van de website Saniwijzer.

Nieuwe sanitatie: stedelijk gebied

In het stedelijk gebied wordt vooral gefocust op de scheiding van de afvalwaterstromen.

Uit urine en fecaliën (ook wel zwartwater genoemd) kan energie worden geproduceerd en grondstoffen worden terug gewonnen. Vandaag de dag worden urine en fecaliën nog met veel drinkwater weggespoeld en bovendien extra gemengd met water van douches, vaatwassers, (af)wasmachines en wasbakken (ofwel grijswater).

Urine en fecaliën maken slechts een klein onderdeel uit van de gehele lozing van een huishouden, zoals te zien is in de figuur hiernaast. Terwijl juist in deze stroom de meeste energie en grondstoffen zitten. Daarnaast bevatten urine en fecaliën alle door de mens uitgescheiden medicijnresten en hormonen.

Door toiletwater gescheiden in te zamelen blijft het toiletwater geconcentreerd. De efficiëntie van de verwijderingstechnieken is vaak hoger naarmate de concentraties toenemen. Door toepassing van nieuwe sanitatie is men dus voorbereid op het efficiënt terugwinnen van grondstoffen en het afvangen van de medicijnresten en hormonen. Nieuwe sanitatie draagt hiermee bij aan een toekomstbestendige waterketen.

Nieuwe sanitatie: buitengebied

In het buitengebied ligt de focus vooral op de vervangingsopgaaf van drukriolering.

Daar wordt steeds vaker de afweging gemaakt om te herinvesteren in de drukriolering of om juist de grote lozers van de drukriolering af te halen en het afvalwater lokaal te behandelen. Op deze manier worden grote herinvesteringen in de drukriolering voorkomen en kan - afhankelijk van de locatie en gekozen techniek - worden en de productie van biomassa, dat na behandeling kan worden ingezet als organische bodemverbeteraar.

Projectreferenties Nieuwe Sanitatie

Aan de slag met Nieuwe Sanitatie?

Bespreek uw vraagstuk met onze adviseurs

Paul Telkamp
T: +31 65 14 91 85 4
E:paul.telkamp@tauw.com
LinkedIn
Paul Telkamp