AERIUS is het online rekeninstrument dat de hoeveelheid stikstofdepositie berekent die individuele projecten veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Tauw was in opdracht van het Rijk betrokken bij de ontwikkeling van dit rekeninstrument. AERIUS is ook de rekentool van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat onlangs door de Raad van State buiten werking is gesteld.

Actualiteiten rondom PAS 

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan in een aantal beroepen tegen vergunningen die in het kader van het PAS waren afgegeven. Essentie van de uitspraak is dat het PAS niet als kader voor toestemmingsbesluiten mag worden gebruikt. Het PAS mag geen gebruik maken van het positieve effect van maatregelen (zogenoemde instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen) als de positieve gevolgen van die maatregelen (nog) niet zeker zijn. Het gevolg van de uitspraak is dat het PAS onverbindend is verklaard.

Meer informatie over het PAS

 

Inzicht in de hoeveelheid stikstofdepositie

Het rekenprogramma AERIUS Calculator is een product van het RIVM, waarbij Tauw vanaf de start (2012) betrokken is geweest.

Ondanks de uitspraak van de Raad van State in relatie tot het Programma Aanpak Stikstof, blijft AERIUS het meest actuele en best onderbouwde rekeninstrument voor het bepalen van de stikstofdepositie van projecten en activiteiten. Als gevolg van de uitspraak kunnen er via AERIUS geen meldingen meer gedaan worden. Ook is AERIUS Register niet meer te raadplegen. Wel kan de AERIUS Calculator nog gebruikt worden om berekeningen te doen.

De Raad van State gaf wel als aandachtspunt mee dat AERIUS beperkt geschikt is voor depositieberekeningen op korte afstand van de bron, omdat de diameter van het emissiepunt en de uittreesnelheid niet kunnen worden ingevoerd en een gebouwmodule ontbreekt. In de meest recente kamerbrief wordt aangegeven dat er zo snel mogelijk een nieuwe versie van AERIUS komt, naar aanleiding van de uitspraak.

Complexe berekeningen uitvoeren?

Berekeningen voor bijvoorbeeld grote inrichtingen, bedrijventerreinen of infrastructurele projecten kunnen complex zijn. Tauw heeft diepgaande kennis van AERIUS en is in staat om complexe stikstofdepositieberekeningen uit te voeren.

 

Een stikstofdepositie berekening laten uitvoeren door Tauw?

Bespreek uw vraagstuk met één van onze adviseurs

Albert Brouwer
T: +31653356213
E:albert.brouwer@tauw.com
LinkedIn