Biodiversiteit en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

07 december 2023, Frank Aarts, Walter Tobé

Het belang van biodiversiteit in Corporate Sustainability Reporting

Met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht de Europese Commissie bedrijven dat ze ook over niet-financiële zaken gaan rapporteren. Dat ze duurzaamheidscomponenten meenemen in hun rapportage en daar verbetering op gaan doorvoeren. De CSRD behelst verschillende duurzaamheidsthema’s. Een belangrijke en misschien ook de meest complexe component daarvan is biodiversiteit. Er is een absolute noodzaak om biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen. Deze urgentie wordt ook weerspiegeld in de doelen die de Green Deal en het Kunming-Montréal Global Biodiversity Framework (GBF) stellen op het gebied van biodiversiteit. Hoe verhoudt uw bedrijf zich tot biodiversiteit? En hoe geeft u dat handen en voeten in uw duurzaamheidsrapportage?

 

De CSRD is een nieuwe Europese richtlijn die grote bedrijven die actief zijn in de EU, waaronder veel van onze industriële, vastgoed- en aannemersklanten, in de komende jaren zal verplichten om transparanter te zijn op duurzame aspecten, waaronder biodiversiteit. Deze richtlijn heeft tot doel transparantie, standaardisatie, vergelijkbaarheid en verhoogde kwaliteit van milieu-, sociale en bestuursinformatie (ESG) voor externe belanghebbenden (investeerders, consumenten, beleidsmakers, NGO's, enzovoorts) te bevorderen. Kortom, het brengt duurzaamheidsrapportage op hetzelfde niveau als financiële rapportage.

CSRD-blogserie: Met de implementatie van de CSRD die snel nadert, neemt TAUW u mee door de ins en outs van deze richtlijn en gaat dieper in op verschillende milieuthema's en hoe deze verband houden met de CSRD.*

 

Hoe geeft u invulling aan het thema biodiversiteit binnen de CSRD?

Dubbele materialiteitsanalyse

De eerste stap naar een gefundeerde duurzaamheidsrapportage is het uitvoeren van de dubbele materialiteitsanalyse. U onderzoekt enerzijds welke impact uw bedrijfsstrategie op biodiversiteit heeft. Daarbij brengt u niet alleen de impact van uw eigen sites in beeld, maar die van de hele waardeketen: Welke materialen gebruikt u? Waar komen ze vandaan? Welke impact heeft dat op de ecosystemen waar de materialen gewonnen worden? Draagt uw businessmodel bij aan de introductie van invasieve exoten? Bevinden uw bedrijfslocaties zich in de buurt van kwetsbare natuurgebieden waar u impact kunt maken op de staat van het ecosysteem en de biodiversiteit?

Aan de andere kant brengt u in kaart welke impact biodiversiteit op uw bedrijfsstrategie heeft: Hoe kwetsbaar is uw businessmodel voor veranderingen in biodiversiteit die kunnen optreden? Waar zitten de grootste risico’s, waar liggen uw kansen en hoe maakt u het businessmodel weerbaar voor deze ontwikkelingen? Dit heet de dubbele materialiteitsanalyse, een fundamenteel concept binnen de CSRD. Beide analyses vragen om een grondige verkenning en beoordeling van uw waardeketen en operaties.


Biodiversiteitsstrategie en toetsingskader

Als uit de analyse blijkt dat biodiversiteit een materieel thema is voor uw bedrijfsactiviteiten, is uw beleid de volgende stap. Dit moet worden bekeken door de lens van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS)  in dit geval biodiversiteit (ESRS E4). Heeft u al een beleid gedefinieerd om de risico’s voor of vanwege biodiversiteit te beperken, kunt u  positieve impact maken met relatief eenvoudige aanpassingen in de keten en uw businessmodel, of is een complete kanteling nodig in de aanvoer van grondstoffen? Voor het opstellen of aanscherpen van uw biodiversiteitsbeleid is de EU Biodiversity Strategy for 2030 een goed toetsingskader. Het opstellen van een transitieplan om uw business model of operaties hierop af te stemmen is een vrijwillige stap binnen de CSRD.

Wel verwacht de CSRD een actieplan met duidelijke doelstellingen om uw beleid waar te maken, waaronder ook het inrichten van de juiste due diligence om negatieve impact tegen te gaan. En hier wordt het lastig, want er zijn nog maar in beperkte mate criteria beschikbaar, die algemeen worden geaccepteerd en toegepast om voor specifieke situaties biodiversiteit meetbaar te maken. Het opstellen van deze criteria vraagt om maatwerk voor uw onderneming, waarvoor expertkennis van biodiversiteit nodig is.

Voor het uitvoeren van een nulmeting en het regelmatig monitoren en beoordelen van het resultaat van ondernomen acties zijn diverse methoden beschikbaar, zoals:

 • Veldonderzoek (biodiversiteit flora en fauna, invasieve exoten)
 • Dataverzameling met drones en remote sensing (landgebruik, landconversie, verharding, boomkroonvolume of connectiviteit tussen gebieden)
 • Meten van kritische componenten in grondwater, water, bodem of lucht
 • Environmental DNA sequencing (organismen, biodiversiteit en ecosystemen)

Om te komen tot goede monitoring, het opstellen van een volledige rapportage en een juiste toetsing zijn consistente dataverwerking, interpretatie, visualisatie en een overzichtelijk dashboard essentieel. Met deze informatie kunt u aantonen dat uw beleid effect heeft en bijdraagt aan bescherming en het herstel van de biodiversiteit.
 

Klantcase: Biodiversity Framework voor a.s.r. real estate

In opdracht van a.s.r. real estate heeft TAUW een Biodiversity Framework ontwikkeld. Dit project was een belangrijke stap voor a.s.r. real estate in het kader van de CSRD en hun streven naar een duurzame en biodiverse omgeving. Gedurende zes maanden hebben we nauw samengewerkt om een overzichtelijk framework te creëren. Het omvat onder andere:

 • Wettelijke verplichtingen
 • Definitie van natuur en biodiversiteit
 • Missie, visie en ambities
 • Specifieke targets en maatregelen per fonds

Met dit Biodiversity Framework heeft a.s.r. real estate een solide basis om hun inzet voor natuur en biodiversiteit te monitoren en te voldoen aan de rapportageverplichtingen van de CSRD.


Rapportage en accountantscontrole

Uw duurzaamheidsrapportage maakt onderdeel uit van uw jaarlijkse financiële rapport. Uw accountant houdt hier controle op - op basis van limited assurance - en beoordeelt of uw bedrijf de juiste afwegingen heeft gemaakt om te bepalen of biodiversiteit wel of niet materieel is. En als het materieel is, of u dan ook de juiste informatie biedt in uw rapportage over uw strategie en beleid, de actieplannen, om de impact te kunnen beheersen, de targets die u heeft gesteld en de metingen die u heeft uitgevoerd of laten uitvoeren. Onvolledige rapportage kan ertoe leiden dat uw accountant de jaarrapportage niet goedkeurt, wat vervelende consequenties kan hebben. Duurzaamheid is daarmee een integraal onderdeel geworden van uw bedrijfsvoering en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de financieel manager (CFO) en de duurzaamheidsmanager.
 

Voordelen van biodiversiteitsrapportage onder de CSRD

De CSRD dwingt bedrijven niet alleen tot het creëren van transparantie in de impact die ze op biodiversiteit hebben. Het biedt ook inzicht in de kwetsbaarheid van hun businessmodel en eventuele toekomstige reputatieschade die ze zouden kunnen oplopen. Aan de andere kant worden door de CSRD ook kansen blootgelegd: u kunt het thema voor u laten werken door serieus te kijken hoe u een positieve impact kunt bereiken. De CSRD kan daarmee een fantastisch vliegwiel zijn om een succesvolle, duurzame bedrijfsvoering te realiseren, waarmee uw bedrijf toekomstbestendig wordt.
 

Eenvoudig navigeren door de nieuwe CSRD-rapporteringsvereisten

Bij TAUW ondersteunen wij onze klanten op hun weg naar CSRD-compliance op de volgende aspecten:

 • Begeleiding
  Wij informeren klanten over de CSRD-vereisten en helpen hen de implicaties voor hun bestaande bedrijf en strategieën te begrijpen
 • Ontwikkeling van een strategie en doelstellingen
  Wij helpen klanten bij het ontwikkelen van een strategie en het stellen van doelen voor een specifiek milieuthema, zoals biodiversiteit, verontreiniging, circulaire economie en meer
 • Meten, monitoren en dataverwerking
  We voeren relevante biodiversiteitsmetingen uit en verwerken de verkregen data tot relevante informatie, visualisaties en dashboards
 • Ondersteuning bij naleving en rapportage
  Wij zorgen ervoor dat klanten voldoen aan de EU CSRD- en ESRS-vereisten met minimale risico’s, hoge efficiëntie en een maximale strategische of commerciële waarde (inclusief dataverzameling)

We kijken ernaar uit met u samen te werken en u in staat te stellen aan de CSRD te voldoen.

Meer informatie over de CSRD

 

*Binnenkort verschijnt een blog over essentiële frameworks voor biodiversiteitsrapportage. Deze frameworks, zoals de Global Reporting Initiative (GRI), het Science Based Targets Network (SBTN) en de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), bieden waardevolle richtlijnen voor het beoordelen, verzamelen van informatie en rapporteren over biodiversiteit. Houd onze website in de gaten voor de publicatie van deze blog.

Ontdek de CSRD-blogreeks

25 januari 2024 | Blogs

Wegwijs in de CSRD: betrokkenheid van stakeholders is cruciaal

Duizenden bedrijven worden door de Europese Commissie verplicht om in hun jaarlijkse verslaglegging, naast de financiële rapportage, te rapporteren over duurzaamheidsthema’s en de impact die ze hierop…

7 december 2023 | Blogs

Biodiversiteit en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

5 oktober 2023

Bodem en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Lees verder...

Vragen over de biodiversiteit en CSRD?

Neem contact op met onze experts en bereik uw duurzaamheidsdoelen met TAUW