Wegwijs in de CSRD: betrokkenheid van stakeholders is cruciaal

25 januari 2024

Duizenden bedrijven worden door de Europese Commissie verplicht om in hun jaarlijkse verslaglegging, naast de financiële rapportage, te rapporteren over duurzaamheidsthema’s en de impact die ze hierop maken. Om te voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) volstaat het niet om alleen uw eigen bedrijf onder de loep te nemen. De Europese standaarden verwachten ook input van stakeholders buiten uw bedrijf. Maar wie of wat zijn relevante stakeholders en hoe betrekt u de meest relevante partijen hierbij?

Als de CSRD van toepassing is op uw bedrijf, is het uitvoeren van een dubbele materialiteitsbeoordeling de eerste stap. Tijdens dit essentiële proces bepaalt u of een of meer ESG-thema’s relevant zijn vanwege hun (mogelijke) impact op mens en milieu of op de toekomstige financiële situatie van uw bedrijf. Daarbij kijkt u niet alleen naar uw eigen bedrijfsactiviteiten, maar naar de gehele waardeketen en de visie van belangrijke stakeholders.

 

 

De CSRD is een Europese richtlijn die grote bedrijven die actief zijn in de EU - waaronder veel van onze klanten in de industrie, vastgoedsector en aannemerij - de komende jaren verplicht te rapporteren over duurzame aspecten. Doel van deze richtlijn is het bevorderen van transparantie, standaardisatie, vergelijkbaarheid en verhoogde kwaliteit van milieu-, sociale en bestuursinformatie (ESG) voor externe belanghebbenden (investeerders, consumenten, beleidsmakers, NGO's, enzovoorts). De CSRD brengt duurzaamheidsrapportage op hetzelfde niveau als financiële rapportage.

CSRD-blogserie: Nu de implementatie van de CSRD snel nadert, neemt TAUW u mee in de ins en outs van deze richtlijn en gaan we dieper in op de verschillende milieuthema's en hun relatie met de CSRD. 

 

Stakeholders maken de weg vrij naar verduurzaming

Tijdens het uitvoeren van de dubbele materialiteitsbeoordeling spelen de stakeholders een centrale rol. Ze zijn belangrijk, zoals ook de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) benadrukken, omdat ze voor essentiële informatie, perspectieven en feedback zorgen. Daarmee hebben ze invloed op het materialiteitsproces, waarbij bepaald wordt welke onderwerpen voor uw bedrijf relevant zijn in termen van impact, afhankelijkheden, risico’s en kansen.

Materialiteitsbeoordeling is een jaarlijks terugkerend proces, dat regelmatig contact met betrokken partijen vereist. Dit contact gaat verder dan alleen het aanleveren van data of het identificeren van materiële onderwerpen. Door intensief overleg en gebruik te maken van de kennis, ervaring en inzichten van relevante stakeholders en het verder ontwikkelen van samenwerkingsverbanden, kunt u uw bedrijfsprocessen en het beheer van duurzaamheidsthema's daadwerkelijk verder brengen.

Identificatie van relevante stakeholders

Voor een doeltreffende strategie en aanpak van uw ESG-duurzaamheidsthema’s is het essentieel te bepalen welke stakeholders relevant zijn. De richtlijn van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) benadrukt het belang van het correct identificeren van deze relevante stakeholders. Dit identificatieproces bestaat onder meer uit de volgende stappen:

 • Analyseren van het bedrijfsplan en de strategie van uw bedrijf
 • In kaart brengen van uw activiteiten, producten/diensten en locaties van de activiteiten
 • In kaart brengen van uw zakelijke relaties en de waardeketen (upstream en downstream), ofwel: op welke stakeholders heeft uw bedrijf invloed en welke stakeholders kunnen uw bedrijfsvoering beïnvloeden?
 • Inventariseren van bestaande initiatieven rond stakeholderbetrokkenheid
 • Vaststellen van de kaders op het gebied van wet- en regelgeving
 • Analyseren van mediaberichtgeving over de activiteiten van de onderneming en de activiteiten van bedrijven in dezelfde sector

Door het identificatieproces krijgt u een compleet beeld en worden uw relevante stakeholders op diverse niveaus aangeduid, zoals:

Interne stakeholders: bijvoorbeeld hoger management, vertegenwoordigers van de productiefaciliteiten en dochtermaatschappijen, tijdelijke en permanente medewerkers.

Externe stakeholders: bijvoorbeeld aandeelhouders, kredietverstrekkers, leveranciers, klanten en gemeenschappen die door de onderneming worden beïnvloed.

‘Stille’ stakeholders: bijvoorbeeld een bedreigd ecosysteem of bedreigde flora en fauna.

Het is belangrijk om stille stakeholders te identificeren die door uw bedrijfsactiviteiten worden beïnvloed. Dit helpt u te bepalen op welke ESG-thema’s u impact kunt maken en welke materieel zijn. Om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke en mogelijke gevolgen voor deze stille stakeholders is onderzoek nodig. Dit onderzoek kan onder andere bestaan uit het bestuderen van wetenschappelijke artikelen, ecologische impactbeoordelingen en andere relevante bronnen, het bepalen van de koolstof- of watervoetafdruk van uw activiteiten, het in kaart brengen van de leefomgeving en het uitvoeren van bodemonderzoek. De resultaten of schattingen kunnen een graadmeter zijn van zowel huidige als potentiële gevolgen.

Prioritering en participatie van stakeholders

Bij het prioriteren van uw stakeholders richt u zich op díé stakeholders die worden geraakt door de betreffende duurzaamheidskwesties. Dit zijn mensen of groepen van wie de belangen - positief of negatief - (kunnen) worden beïnvloed door de activiteiten van uw bedrijf of door directe en indirecte relaties binnen de waardeketen. Bij twijfel kunt u bij de stakeholders navragen of zij daadwerkelijk worden beïnvloed.

Na het prioriteren van de stakeholders, onderzoekt u welke participatievorm het meest geschikt is. De richtlijn geeft verschillende niveaus van betrokkenheid aan: van een passieve benadering, zoals het volgen van media en internet, tot een actievere consultatie, bijvoorbeeld via focusgroepen, bijeenkomsten, kwalitatieve interviews, online enquêtes en zelfs serieuze samenwerkingsverbanden waarbij stakeholders worden betrokken bij het beleid van een bedrijf. U hebt dus de flexibiliteit om een vorm van participatie op te zetten die past bij het belang en de aard van uw duurzaamheidskwesties.

Gericht stakeholderbeleid verhoogt efficiëntie

Door eerst de duurzaamheidsaspecten uit de ESRS te evalueren om hun bestaande of potentiële impact te bepalen, intern of in samenwerking met externe adviseurs, bespaart u veel tijd. Door het verkregen inzicht kunt u op efficiënte wijze belangrijke groepen stakeholders of sleutelfiguren betrekken om specifieke informatie en feedback te verzamelen over de impact van uw bedrijfsactiviteiten. Tijdens deze fase kunnen belangrijke aspecten, zoals de ernst en de omvang van de gevolgen, samen met de stakeholders worden onderzocht.

Aanpassingsvermogen en flexibiliteit als constante

Omdat de interactie met stakeholders niet statisch is, maar in de loop van de tijd verandert door de voortdurende ontwikkeling van duurzaamheidskwesties, vormt aanpassingsvermogen een belangrijk thema. We stimuleren organisaties om flexibel te zijn in hun aanpak en hun strategieën voortdurend bij te stellen, zodat ze kunnen worden afgestemd op de ontwikkeling van de invloed van stakeholders, het dynamische duurzaamheidslandschap en nieuwe (Europese) richtlijnen.

Eenvoudig navigeren door de nieuwe CSRD-rapporteringsvereisten

 Bij TAUW ondersteunen wij u op de volgende aspecten om te voldoen aan de CSRD:

 • Begeleiding
  Wij informeren u over de CSRD-vereisten en helpen u begrijpen wat de gevolgen voor uw bedrijf en strategieën zijn. We begeleiden uw bedrijf bij het uitvoeren van een materialiteitsanalyse en vormgeven van stakeholderbetrokkenheid.
 • Ontwikkeling van een strategie en doelstellingen
  Wij helpen u bij het ontwikkelen van een strategie en het stellen van doelen voor een specifiek milieuthema, zoals biodiversiteit, verontreiniging, circulaire economie en meer.
 • Ondersteuning bij naleving en rapportage
  Wij zorgen ervoor dat uw proces invulling geeft aan de EU CSRD- en ESRS-vereisten met minimale risico’s, hoge efficiëntie en een maximale strategische of commerciële waarde (inclusief dataverzameling).


We kijken ernaar uit met u samen te werken en u in staat te stellen aan de CSRD te voldoen.

Meer informatie over de CSRD

Ontdek de CSRD-blogreeks

25 januari 2024 | Blogs

Wegwijs in de CSRD: betrokkenheid van stakeholders is cruciaal

Duizenden bedrijven worden door de Europese Commissie verplicht om in hun jaarlijkse verslaglegging, naast de financiële rapportage, te rapporteren over duurzaamheidsthema’s en de impact die ze hierop…

7 december 2023 | Blogs

Biodiversiteit en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

5 oktober 2023

Bodem en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Lees verder...

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.