Bodem en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

05 oktober 2023

Het koppelen van bodeminformatie aan uw duurzaamheidsrapportageverplichtingen onder de CSRD

Gedurende de levenscyclus van uw industriële locatie is goed bodembeheer een terugkerende zorg. Of het nu gaat om het implementeren van preventieve maatregelen via Best Beschikbare Technieken (BBT), het onderzoeken van de bodem voortkomend uit de verplichtingen van de Industrial Emission Directive (IED), of het aanpakken van productlekkages op of in de (water)bodem en de daaropvolgende sanering - bodembeheer is een belangrijk aspect bij de (her)ontwikkeling van uw (nieuwe) bedrijfslocatie.

Nu de implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nadert, vraagt u zich misschien af hoe bodem gelinkt is aan de CSRD, of rapportage vereist is en hoe u zich kunt voorbereiden.

 

De CSRD is een nieuwe Europese richtlijn die grote bedrijven die actief zijn in de EU, waaronder veel van onze industriële, vastgoed- en aannemersklanten, in de komende jaren zal verplichten om transparanter te zijn op het gebied van verontreinigde bodems. Deze richtlijn heeft tot doel transparantie, standaardisatie, vergelijkbaarheid en verhoogde kwaliteit van milieu-, sociale en governance (ESG) informatie voor externe belanghebbenden (investeerders, consumenten, beleidsmakers, NGO's, enz.) te bevorderen. Kortom, het brengt duurzaamheidsrapportage op hetzelfde niveau als financiële rapportage.

CSRD-blogserie: Met de implementatie van de CSRD die snel nadert, neemt TAUW u mee door de ins en outs van deze richtlijn en duikt dieper in op verschillende milieuthema's en hoe deze verband houden met de CSRD. 


 
Onlangs heeft de EU-commissie een gedelegeerde handeling1 goedgekeurd waarin is vastgelegd hoe bedrijven deze rapportage in de praktijk moeten uitvoeren. De handeling omvat de goedkeuring van de Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS) zijn twee overkoepelende normen en tien thematische normen (die 10 verschillende ESG-onderwerpen bestrijken). Sectorspecifieke normen zullen de komende jaren worden gepubliceerd. Elk ESRS-document definieert een reeks openbaarmakingsvereisten bestaande uit de kwalitatieve en kwantitatieve informatie die moet worden gerapporteerd.
  

 

Dubbele materialiteitsbeoordeling als startpunt

Voor bedrijven die onder de CSRD vallen, begint het naleven van deze richtlijn met een dubbele materialiteitsbeoordeling. Hierbij wordt bepaald of een specifiek ESG-onderwerp relevant is wat betreft de implicaties voor de financiële waarde van het bedrijf en/of impact op de wereld in het algemeen. Voor bodem (grond en grondwater) houdt deze beoordeling in dat de impact van de activiteiten van uw bedrijf op deze belangrijke natuurlijke grondstoffen wordt geanalyseerd. De meeste elementen die verband houden met grond- en grondwaterverontreiniging en -sanering worden behandeld in het ESRS E2 over verontreiniging. Wanneer we kijken naar de bredere ecosysteemdiensten van de bodem, dan zien we ook sterke verbanden met de ESRS met betrekking tot klimaatverandering, biodiversiteit en circulaire economie.

 

Links tussen bodembeheer en de CSRD

Wanneer de volgende vijf punten over de bodem relevant zijn voor uw bedrijf, dienen ze openbaar te worden gemaakt middels de CSRD:

 1. Beleid en doelstellingen
  Bedrijven moeten hun beleid openbaar maken dat gericht is op het voorkomen van bodemverontreiniging, het beoordelen van potentiële impact en het beheren of saneren van verontreinigde bodems, evenals specifieke doelen die het bedrijf op dit gebied stelt. Een voorbeeld van een preventiedoelstelling is het verminderen van het gebruik van zorgwekkende stoffen met 10% over een periode van 3 jaar.
 2. Ondernomen of geplande acties
  Bedrijven moeten rapporteren over ondernomen of geplande acties om incidenten te voorkomen die de bodemkwaliteit kunnen beïnvloeden, zoals secundaire (beheer)maatregelen, evenals voorzieningen.
 3. Incidenten met gevolgen voor de bodem
  Bij de aanpak van productlekkages naar de bodem moeten bedrijven melding maken van deze incidenten, waarbij ze alleen locaties moeten vermelden waar de lekkage de jaarlijkse drempelwaarden overschrijdt. Deze zijn gedefinieerd in het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (E-PRTR)²,³ . Bijvoorbeeld, elke lozing van naftaleen op de bodem die de drempel van 10kg voor dat jaar op een locatie overschrijdt, moet worden gerapporteerd.
 4. Verontreinigde bodems en stortplaatsen
  Bedrijven moeten de kapitaaluitgaven (CAPEX) en operationele kosten (OPEX) openbaar maken die verband houden met bodemsanering en locatie- of stortplaatsbeheer in het lopende jaar, evenals de verwachte financiële impact met betrekking tot risico's maar ook kansen.* Deze informatie moet een uitgebreide overzicht van de context bevatten.
 5. Gefaseerde aanpak
  De Commissie heeft een gefaseerde aanpak opgesteld voor het vorige punt (betreffende de financiële gevolgen van de verontreiniging op het bedrijf). Voor het eerste jaar van rapportage hoeft een bedrijf hier geen rapportage over te doen. Voor de eerste drie rapportagejaren is kwalitatieve informatie aanvaardbaar, behalve voor het rapporteren van kapitaaluitgaven en operationele kosten.

Als milieuadviseur die zich bezighoudt met bodembeheer, is TAUW de aangewezen partij om u te helpen bij het identificeren van de relevante, waardevolle en noodzakelijke informatie voor rapportage. We maken hierbij gebruik van onze kennis van uw bedrijfsactiviteiten, locaties en specifieke bodemverontreinigingsscenario's.

*Duurzaam bodembeheer, inclusief bodemsanering, kan in bepaalde gevallen worden beschouwd als een activiteit die in overeenstemming is met de EU Taxonomy - meer hierover in een vervolgartikel.

 

Eenvoudig navigeren door de nieuwe CSRD-rapporteringsvereisten

Bij TAUW ondersteunen wij onze klanten op hun weg naar CSRD-compliance op de volgende aspecten:

 • Begeleiding
  Wij informeren klanten over de CSRD-vereisten en helpen hen de implicaties voor hun bestaande bedrijf en strategieën te begrijpen.
 • Ontwikkeling van een strategie en doelstellingen
  Wij helpen klanten bij het ontwikkelen van een strategie en het stellen van doelen voor een specifiek milieuthema, zoals biodiversiteit, verontreiniging, circulaire economie en meer.
 • Ondersteuning bij naleving en rapportage
  Wij zorgen ervoor dat klanten voldoen aan de EU CSRD- en ESRS-vereisten met minimale risico’s, hoge efficiëntie en een maximale strategische of commerciële waarde (inclusief dataverzameling).

Als u als bedrijf bodemeffecten als een belangrijk onderwerp beschouwt, is het van cruciaal belang om de verbanden te begrijpen tussen bodem en de aankomende CSRD-rapportageverplichtingen. Dit inzicht zal uw organisatie helpen om de benodigde informatie te verzamelen en ervoor te zorgen dat deze aansluit bij de CSRD-vereisten. De deadline voor naleving van de CSRD nadert4. Het is daarom van groot belang om goed geïnformeerd te zijn over de link tussen belangrijke milieuthema's en rapportageverplichtingen.

TAUW helpt u graag bij dit complexe proces en zorgt ervoor dat uw organisatie voldoet aan de komende CSRD-rapportagevereisten.

 

Meer informatie over de CSRD

 

1Gedelegeerde handelingen zijn niet-wetgevende handelingen van de Europese Commissie die dienen om niet-essentiële onderdelen van de wetgeving te wijzigen of aan te vullen.
2Bedrijven die onder de E-PRTR rapportageplicht vallen, vallen meestal ook onder bijlage I van de Richtlijn Industriële Emissies (bedrijven met een IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control )-installatie). Bron: https://rvs.rivm.nl/onderwerpen/stoffenlijsten/E-PRTR
3https://industry.eea.europa.eu/pollutants/pollutant-index 
4In 2025 moet over 2024 door beursgenoteerde bedrijven gerapporteerd worden en in 2026 over 2025 moet door alle grote in Europa gevestigde bedrijven gerapporteerd worden.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.