Waterveiligheid & Waterbouw

Om de leefbaarheid in onze delta duurzaam te kunnen garanderen, is het nodig de effectiviteit van onze waterstaatkundige werken regelmatig tegen het licht te houden. Zo leiden nieuwe klimaat inzichten bijvoorbeeld tot versterking van onze waterkeringen en inrichting van piekbergingen terwijl schaalvergroting in de scheepvaart om verruiming van onze waterwegen vraagt. Beheerders van onze waterstaatkundige werken staan voor een grote opgave om zo goed mogelijk te anticiperen op de toekomst.

Lees verder

Stedelijk watersysteem

De adviezen van TAUW richten zich vooral op het watersysteem van de toekomst. Ondersteund door oppervlaktewatermodellen, zoals SOBEK, zorgen de adviseurs voor inzicht in hoe watersystemen Bijvoorbeeld door een watersysteemanalyse. En welk effect hebben omgevingsfactoren, zoals bodemdaling en de aanwezigheid van veenweide? Ook voor de financiering van het waterbeheer is TAUW de aangewezen partner.

Lees verder

Waterkwantiteit (voldoende water)

De adviseurs van TAUW zijn experts op het gebied van regionale grondwatermodellen, zoals Imod en Azure. Ze rekenen aan complexe grondwatersystemen en voorspellen de effecten van ingrepen op bijvoorbeeld landbouw, natuur en stedelijk water. Is er tijdelijke bemaling nodig voor bijvoorbeeld de aanleg van een weg, leiding of tunnel? Dan geven onze experts advies in een bemalingsplan. Een andere mogelijkheid: ze zorgen voor een vergunningaanvraag. Ook denken de grondwaterexperts graag mee over innovatie op de lange termijn, bijvoorbeeld in de vorm van WKO’s. 

Lees verder

Optimaliseren van de duurzame waterketen

TAUW adviseert gemeenten en waterschappen over de optimalisering van de duurzame waterketen. Van de gootsteen tot aan de riool- en afvalwaterzuivering: TAUW brengt de waterketen in kaart en adviseert. Hoe kan de waterketen nog meer toekomstbestendig of klimaatneutraal worden gemaakt? Door slim gebruik te maken van nieuwe technologie, zoals nieuwe sanitatie, ecologische nazuivering en aanwezige waarden wordt de bijdrage aan de circulaire economie steeds groter. 

Lees verder

Strategie en beleid

Het Nederlandse waterbeheer kent een lange historie. Van de eerste terpen en wierden, via kleine greppels en molens, is het huidige watersysteem van Nederland ontwikkeld tot een fijnmazig systeem. Toekomstige ontwikkelingen dagen Nederland uit tot een langetermijnvisie. Moderne ontwikkelingen als machine learning en big data bieden enorme verbeterprognoses, maar is dat haalbaar en betaalbaar? Tauw denkt na over het watersysteem van de toekomst en slim watermanagement in de praktijk: met kostenefficiënte langetermijnoplossingen.

Vraagbaak voor toekomst, op het gebied van water

Vragen over waterbeheer staan vaak niet op zichzelf. Ze raken aan thema’s als de bodem, klimaatadaptatie en bebouwing. Tauw fungeert graag als vraagbaak voor de toekomst. Onze experts delen hun kennis en deskundigheid op gebied van waterveiligheid, het watersysteem en watertechnologie graag met u. Stel uw vraag aan een van onze adviseurs. Dat kan via e-mail, telefonisch of natuurlijk face-to-face. In gesprek met u bekijken wat u nodig hebt: direct een heldere offerte en een plan van aanpak, of eerst een nadere kennismaking.

 

Toekomstbestendig en kostenefficiënt waterbeheer

Succesvolle waterprojecten worden succesvol wanneer alle partijen in het proces goed samenwerken. Denk hierbij aan:

  • waterschappen
  • overheden
  • kennisinstellingen
  • adviesbureaus
  • aannemers
  • burgers.

Daarnaast zorgen innovatieve technieken, zoals Machine Learning, ervoor dat processen omtrent waterbeheer continue worden verbeterd.

 

Kunnen wij u helpen met waterbeheer?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.