Toekomstbestendiger en kostenefficiënter

Samenwerken met water gaat het beste als alle partijen meedoen Waterschappen, overheden, kennisinstellingen, adviesbureaus, aannemers en burgers. De kennis van onze experts maakt waterbeheer toekomstbestendiger en kostenefficiënter. De expertise van Tauw is verdeeld over verschillende gebieden.

 • Waterveiligheid
  De Nederlandse dijken moeten slimmer, innovatiever en sterker; liefst met minder geld. Dat maakt het hoogwaterbeschermingsprogramma heel uitdagend. Tauw ontzorgt opdrachtgevers in alle facetten. In de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase ondersteunt Tauw met juridische, maatschappelijke, bestuurlijke en technische voorbereiding, bijvoorbeeld in de vorm van een veiligheidsanalyse.

 • Oppervlaktewater
  De adviezen van Tauw richten zich vooral op het watersysteem van de toekomst. Ondersteund door oppervlaktewatermodellen, zoals SOBEK, zorgen de adviseurs voor inzicht in hoe watersystemen Bijvoorbeeld door een watersysteemanalyse. En welk effect hebben omgevingsfactoren, zoals bodemdaling en de aanwezigheid van veenweide? Ook voor de financiering van het waterbeheer is Tauw de aangewezen partner.

 • Grondwater
  De adviseurs van Tauw zijn experts op het gebied van regionale grondwatermodellen, zoals Imod en Azure. Ze rekenen aan complexe grondwatersystemen en voorspellen de effecten van ingrepen op bijvoorbeeld landbouw, natuur en stedelijk water. Is er tijdelijke bemaling nodig voor bijvoorbeeld de aanleg van een weg, leiding of tunnel? Dan geven onze experts advies in een bemalingsplan. Een andere mogelijkheid: ze zorgen voor een vergunningaanvraag. Ook denken de grondwaterexperts graag mee over innovatie op de lange termijn, bijvoorbeeld in de vorm van WKO’s.

 • Waterketen
  Tauw adviseert gemeenten en waterschappen over de optimalisering van de duurzame waterketen. Van de gootsteen tot aan de riool- en afvalwaterzuivering: Tauw brengt de waterketen in kaart en adviseert. Hoe kan de waterketen nog meer toekomstbestendig of klimaatneutraal worden gemaakt? Door slim gebruik te maken van nieuwe technologie, zoals nieuwe sanitatie, ecologische nazuivering en aanwezige waarden wordt de bijdrage aan de circulaire economie steeds groter.

 

 • Gemalen
  Tauw is groot in het ontwerp en de renovatie van gemalen. De adviseurs berekenen de capaciteit en benutten kansen waar ze die zien. Bijvoorbeeld met nieuwe vormen van vispassages (de fishtrack) of warmtepompen.

 • Strategie en beleid
  Het Nederlandse waterbeheer kent een lange historie. Van de eerste terpen en wierden, via kleine greppels en molens, is het huidige watersysteem van Nederland ontwikkeld tot een fijnmazig systeem. Toekomstige ontwikkelingen dagen Nederland uit tot een langetermijnvisie. Moderne ontwikkelingen als machine learning en big data bieden enorme verbeterprognoses, maar is dat haalbaar en betaalbaar? Tauw denkt na over het watersysteem van de toekomst en slim watermanagement in de praktijk: met kostenefficiënte langetermijnoplossingen.

Vraagbaak voor toekomst

Vragen over waterbeheer staan vaak niet op zichzelf. Ze raken aan thema’s als de bodem, klimaatadaptatie en bebouwing. Tauw fungeert graag als vraagbaak voor de toekomst. Onze experts delen hun kennis en deskundigheid op gebied van waterveiligheid, het watersysteem en watertechnologie graag met u. Stel uw vraag aan een van onze adviseurs. Dat kan via e-mail, telefonisch of natuurlijk face-to-face. In gesprek met u bekijken wat u nodig hebt: direct een heldere offerte en een plan van aanpak, of eerst een nadere kennismaking.

Lees meer over onze diensten op het gebied van water:

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Bel Tauw!

Lees de blog van Cor Lont over het kostentoedelingsseizoen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Cor Lont
T: +31 61 59 51 43 8
E:cor.lont@tauw.com
LinkedIn
Cor Lont