Belangrijke veranderingen

In de huidige tijden van bezuinigingen bij alle waterbeheerders zien we een verschuiving van inrichtingsprojecten naar een aanpassing van het beheer en onderhoud van bestaande watersystemen. Ook bij de uitvoering treedt een verandering op: van de waterbeheerders zelf naar een gezamenlijke uitvoering of uitvoering door bijvoorbeeld agrariërs.

We spelen nadrukkelijk in op deze twee belangrijke ontwikkelingen. We adviseren waterbeheerders over een breed scala aan onderwerpen. Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer de chemische waterkwaliteit en een aantal specifiek ecologische aspecten zoals visstandbeheer, vismigratie, morfologie, natuurvriendelijke oevers, inrichting, onderhoud en (maai)beheer. Een belangrijke stap in deze vormt de vertaling van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) naar landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten.

Samenwerken met water

Het realiseren van een goede waterkwaliteit is bij uitstek een onderwerp waar onze visie zijn vruchten afwerpt: samenwerken met water. Concreet betekent dat samen de dialoog aangaan: gemeenten met waterschappen en beleidsmakers met uitvoerders. Samen komen tot gedragen oplossingen. Samenwerken bij de uitvoering van maatregelen die kunnen rekenen op een breed draagvlak. Dat is de enige manier om te komen tot het Watersysteem van de Toekomst.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.