Onderzoek in diverse soorten en maten

Het doel van onderzoek is meestal om meer inzicht in het watersysteem te krijgen, zodat maatregelen beter en gerichter uitgewerkt kunnen worden. Deze onderzoeken zijn er in verschillende soorten en maten.

Watersysteemanalyses 

Een veel gebruikte onderzoeksmethode is de watersysteemanalyse, waarbij de Ecologische Sleutelfactoren belangrijke hulpmiddelen zijn. Daarnaast passen we ook andere methoden toe, waaronder EBEO (ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewateren). Watersysteemanalyses worden ingezet voor een breed scala aan watertypen, van kleine stadswateren tot grote regionale wateren en rijkswateren.  
 

Effectstudies 

Effectstudies zijn er van globaal richtinggevend tot zeer concreet locatie-specifiek. Het bepalen van de effectiviteit en maatregel-effect relaties vraagt ook monitoring. Dit kan plaatsvinden in de fase van beheer na uitvoering van een maatregel, maar ook in de fase van onderzoek. Dan wordt het inzicht in de effectiviteit gebruikt om nieuwe plannen aan te scherpen. Ook het Toetsingskader waterkwaliteit (beleidsregel, voorheen onderdeel van het BPRW – Beheer en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren), is een voorbeeld van een effectstudie. Hierbij wordt getoetst of voorgenomen ingrepen in of nabij rijkswater geen schade opleveren voor de ecologische toestand in het rijkswater.  
 

Monitoring 

Monitoren van de chemische waterkwaliteit, analyseren van monitoringsdata, soorteninventarisaties, ecologische monitoring en beoordeling; dit alles behoort tot onze expertise. Wij helpen u bij een breed scala aan vragen rond monitoring, of het nu gaat om effectbepaling, trendanalyse of het bepalen van de toestand (huidige situatie). Wij kunnen monitoringsplannen opstellen, monitoring uitvoeren en de gegevens analyseren en interpreteren. 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Susan Sollie 

  +31 62 95 14 51 2

  Stuur mij een mail

 

Projectreferenties Waterkwaliteit

Heeft u een vraag over onderzoek en monitoring van waterkwaliteit?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.