Waarom een M.E.R. opstellen?

Bij het opstellen van bijvoorbeeld een structuurvisie, een bestemmingsplan of inpassingsplan en het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het nodig zijn om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Dat geeft inzicht in de milieueffecten van het plan of project. Het MER helpt daarnaast om een zorgvuldige en transparante afweging te maken tussen de verschillende belangen en de mogelijke alternatieven die er zijn en kan een bijdrage leveren aan het participatietraject. Wij vinden dat milieueffect­rappor­tage moet doen waarvoor het is bedoeld: zorgen voor betere plannen en betere afwegingen.

Brede ervaring met m.e.r.-procedures en milieueffectrapporten (MER)

Tauw heeft veel ervaring met m.e.r.-procedures en met het opstellen van m.e.r-beoordelingen, notities reikwijdte- en detailniveau (NRD) en milieueffectrapporten (zowel planMER als projectMER). Voor stedelijke gebieden hebben we milieueffectrapporten opgesteld voor transformaties van gebieden en nieuwe ontwikkelingen van woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, recreatie- en sportvoorzieningen. Ook voor infrastructuurdijkversterkingen en het landelijk gebied werken wij aan m.e.r.-procedures.

Wij zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving, de ontwikkelingen in relevante vakgebieden en zijn vertrouwd met de Commissie voor de m.e.r. Wij toetsen milieueffectrapporten van andere partijen voor onze opdrachtgevers. Ook  brengen wij onze kennis in bij werkgroepen van de Commissie voor de m.e.r. Daarnaast zijn we goed thuis in de integrale milieuadvisering bij stedelijke projecten en hebben we de benodigde expertise zelf in huis (geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid,  gezondheid, natuur, stikstof, landschap, cultuurhistorie, archeologie, duurzaamheid, bodem, water, et cetera).

MER en de nieuwe Omgevingswet

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet staat de fysieke leefomgeving steeds meer centraal. Naast ruimtelijke regels kunnen straks ook regels worden opgenomen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Vooruitlopend hierop kunnen milieueffecten onder de norm inzichtelijk gemaakt worden. Bijvoorbeeld op het milieuthema gezondheid. Dit kan inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van de GES (Gezondheidseffectscreening) systematiek. Wij hebben goede ervaringen met deze methodiek en hebben deze al in verschillende MER-projecten ingezet. Ook klimaat komt als thema steeds vaker aan bod; denk aan wateroverlast, schade aan funderingen of groen en hittestress. De klimaatverandering brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter. De effecten van klimaat kunnen wij inzichtelijk maken in het MER.

Onderzoeken als input

Voor de milieueffectenstudies zijn vaak onderzoeken voor bijvoorbeeld natuur, landschap, geluid, luchtkwaliteit, bodem, water, archeologie en externe veiligheid. Wij gaan bij ieder project op zoek naar de juiste mate van detail en vorm van onderzoek. Onze klanten waarderen onze pragmatische werkwijze. Soms kan een quick scan op basis van bestaande gegevens voldoende zijn voor een m.e.r.-beoordeling, maar vooruitlopend op een bestemmingsplan kan het juist handig zijn om direct gedetailleerder onderzoek uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan een Aerius-berekening voor stikstofdepositie op omringende Natura2000-gebieden om te weten of een passende beoordeling vanuit de Wet natuurbescherming noodzakelijk is. Dat kan namelijk weer een planMER-plicht met zich meebrengen. Dat kun je maar beter vroegtijdig weten.

Bij bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte (conform de Crisis- en herstelwet) is het mogelijk om de onderzoekslast uit te stellen. Dit kan betekenen dat detailonderzoeken niet voor het MER uitgevoerd hoeven worden, maar dat deze pas uitgevoerd hoeven worden in de vergunnings- of gebruiksfase op basis van een concreet initiatief.

Tauw voert de onderzoeken zelf uit of in samenwerking met andere partijen en gebruikt de uitkomsten als input voor milieueffectstudies, haalbaarheidstudies, alternatievenafwegingen, maar ook voor de ruimtelijke inrichting van gebieden.

Heeft u een vraag? 

Stel hem telefonisch aan onze adviseur.Martijn Gerritsen 
Tel: +31 65 33 53 57 8

Stuur mij een mail

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Oplevering bootcampzone onder Prins Clausbrug Utrecht
20 december 2019

Oplevering bootcampzone onder Prins Clausbrug Utrecht

Deze week is het plein onder de Prins Clausbrug opgeleverd. Tauw heeft diverse ontwerpvarianten voor…

Ruimte voor energie: aan de slag met de Regionale Energie Strategieën in Noord-Holland
22 juli 2019

Ruimte voor energie: aan de slag met de Regionale Energie Strategieën…

Negen deelregio’s in Noord-Holland zijn bezig met de voorbereiding van een Regionale Energie Strategie…

Partnership Tauw en Tygron voor ruimtelijke inrichtingsprojecten
30 april 2019

Partnership Tauw en Tygron voor ruimtelijke inrichtingsprojecten

Met één druk op de knop integraal en participatief de toekomst plannen? Het lijkt wellicht nog toekomstmuziek,…

Referentieprojecten:

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Martijn Gerritsen
T: +31 65 33 53 57 8
E:martijn.gerritsen@tauw.com
LinkedIn