Modellering en advisering stedelijk water 

In de huidige zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater zijn behalve de riolering ook de openbare ruimte en het oppervlaktewater betrokken. In het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) worden alle deelsystemen van het stedelijk watersysteem, het functioneren, de beoordeling van het functioneren en eventuele maatregelen beschreven. 

TAUW maakt voor deze plannen gebruik van het dynamisch rekenmodel InfoWorks ICM (IW) in combinatie met het Tygron Geodesign Platform. Door deze twee modelomgevingen slim te combineren is TAUW in staat een integraal model op te stellen van zowel de onder- als bovengrond. Hiermee kan zowel de stroming in de riolering worden berekend als de stroming over het maaiveld (2D). Daarnaast zetten we Tygron in voor snelle en integrale analyses van het watersysteem en bij uitdagingen op het gebied van klimaatverandering. Denk aan het snel doorrekenen van verschillende scenario’s bij situaties van teveel of te weinig water of hittestress, inclusief handelingsperspectief. Hiermee maken we uw klimaatopgave concreet en realiseren we maakbare, effectieve oplossingen. 

Onze modelkennis zetten we ook in voor het opstellen van klimaatrobuuste waterstructuurplannen. Door al in de planfase rekening te houden met klimaatinvloeden zijn onze adviseurs in staat om toekomstbestendige, integrale oplossingen te realiseren voor uw stedelijk water vraagstuk.  

Klimaatadaptief (her)inrichten 

Gemeenten hebben te maken met grote opgaven op het gebied van riool- en wegvervanging. Maar ook de bouwopgave in het stedelijke gebied legt een groot beslag op de inrichting van de openbare ruimte. Met een integrale blik denkt TAUW mee bij het klimaatadaptief (her)inrichten van het openbare gebied. We hebben ervaring met het ontwerpen van diverse voorzieningen tegen wateroverlast, hitte en droogte. Deze zetten we vervolgens om in een schetsontwerp of definitief en uitvoeringsontwerp. Onze integrale aanpak houdt eveneens rekening met koppelkansen voor andere thema’s, zoals biodiversiteit, energietransitie, mobiliteit, etcetera. 

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan en omgevingsplan 

Nu bent u vanuit de Wet Milieubeheer nog verplicht om een gemeentelijk rioleringsplan op te stellen, waarin de zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater beschreven staan. De verbreding houdt in dat u bijvoorbeeld ook uw visie beschrijft voor het scheiden van waterstromen en hoe u daar invulling aan geeft. 

Met de komst van de Omgevingswet vervalt de wettelijke verplichting om een gemeentelijk rioleringsplan op te stellen. Toch zult u ook dan een vorm van een rioleringsprogramma moeten blijven maken. Het beleidsmatige deel van de gemeentelijke watertaken krijgt een plek in de gemeentelijke omgevingsvisie, de maatregelen krijgen een plek in het omgevingsprogramma en regels en verordeningen komen in het omgevingsplan. Hiermee gaat u van strategische keuzes naar een jaarplanning op basis van de drie eerder genoemde zorgplichten. 

TAUW heeft een heldere visie op de nieuwe vorm van het gemeentelijk rioleringsplan/omgevingsplan. Hiermee kunnen we een product op maat leveren, dat past binnen uw visie en ambities. Desgewenst koppelen we dit aan het opstellen van een SSW, om beleid concreet te maken in maatregelen. 

 

 

Heeft u een vraag?


Neem contact op met één van onze adviseurs.

Bregt Huizenga

 +31 62 18 79 09 3

Stuur mij een mail

 

 

Uitvoeringsontwerp 

Voor infrastructurele projecten vormt de waterhuishouding een belangrijk aandachtspunt. Enerzijds door het raakvlak van wegconstructies en kunstwerken met grondwater, en anderzijds vanwege de aandacht voor het veranderende klimaat (warmer, droger en hevigere neerslag) in contracten. 

De geohydrologen van TAUW hebben veel ervaring met grondwatervraagstukken bij infrastructurele projecten, zowel aan de zijde van opdrachtgever als opdrachtnemer. Bij het oplossen van deze grondwatervraagstukken maken we gebruik van verschillende geohydrologische modellenDeze zijn bijvoorbeeld gerelateerd aan de drooglegging van constructies of de effecten die het project heeft op polderpeilen. 

Monitoren en beheer klimaatmaatregelen 

Vanuit de uitvoeringsagenda worden in de toekomst diverse maatregelen genomen om de effecten van het veranderende klimaat te beheersen. Voor wateroverlast kan je bijvoorbeeld denken aan  krattenwadi’s of waterbufferende fundering voor het bergen en infiltreren van hemelwater. In de praktijk blijkt dat vaak onbekend is waar deze voorzieningen liggen, welk verhard oppervlak erop aangesloten is, hoe ze functioneren en welk onderhoud precies nodig is. TAUW heeft diverse onderzoeken uitgevoerd naar voorzieningen voor opvang van hemelwater, waarbij we toetsen of de voorzieningen nog naar behoren functioneren.

Naast expertise op het vlak van hemelwatervoorzieningen is TAUW actief in monitoring en advisering rondom grondwater. De grondwatersituatie is onder meer afhankelijk van neerslag, verdamping en eventuele onttrekkingen, infiltraties, etcetera. Zo zijn langdurige droge of natte perioden van invloed op de grondwatersituatie, wat tot overlast of onderlast kan leiden. Om hier inzicht in te krijgen en/of te beoordelen of genomen maatregelen naar behoren functioneren, monitoren wij op allerlei plekken in het land de grondwaterstanden. Door middel van tijdreeksanalyses ontleden we het gedrag van het grondwatersysteem om zo de klimaatrobuuste inrichting te kunnen toetsen. 

 

Projectreferenties

Heeft u een vraag over stedelijk water en klimaatadaptief ontwerp?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.