Wanneer is een m.e.r. nodig?

Bij het opstellen van bijvoorbeeld een omgevingsvisie, programma, een bestemmingsplan dan wel omgevingsplan of inpassingsplan en het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het nodig zijn om een milieueffectrapport (m.e.r.) op te stellen. Dat geeft inzicht in de milieueffecten van het plan of project. Een m.e.r. helpt daarnaast om een zorgvuldige en transparante afweging te maken tussen de verschillende belangen en de mogelijke alternatieven die er zijn en kan een bijdrage leveren aan het participatietraject. De adviseurs van TAUW vinden dat een m.e.r. moet doen waarvoor het is bedoeld: zorgen voor betere plannen en betere afwegingen. Daarbij kijken we breed naar de fysieke leefomgeving. Ook thema’s als duurzaamheid, circulaire economie en wonen en werken komen aan bod. 

Brede ervaring met m.e.r.-procedures

Tauw beschikt over jarenlange ervaring met m.e.r.-procedures, het opstellen van m.e.r-beoordelingen, notities reikwijdte- en detailniveau (NRD) en milieueffectrapporten (zowel planMER als projectMER).

  • Voor stedelijke gebieden hebben we milieueffectrapporten opgesteld voor transformaties van gebieden en nieuwe ontwikkelingen van woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, recreatie- en sportvoorzieningen.
  • Voor ontwikkelingen in het landelijk gebied (zoals projecten) werken wij aan m.e.r.-procedures voor projecten in infrastructuurdijkversterkingen en natuurontwikkelingen.
  • Voor omgevingsvisies van provincies en gemeentes en omgevingsplannen van gemeentes stelden wij verschillende milieueffectrapporten op.

Onze toegewijde adviseurs zijn op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving, de ontwikkelingen in relevante vakgebieden en zijn vertrouwd met de Commissie voor de m.e.r. 

We brengen onze kennis in bij werkgroepen van de Commissie voor de m.e.r. Daarnaast zijn we goed thuis in de integrale milieuadvisering bij stedelijke projecten en hebben we de benodigde expertise zelf in huis (geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid,  gezondheid, natuur, stikstof, landschap, cultuurhistorie, archeologie, duurzaamheid, bodem, water, et cetera). Wilt u een m.e.r. van andere partijen laten toetsen? Dan is dat ook mogelijk. 

MER en de nieuwe Omgevingswet

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet staat de fysieke leefomgeving steeds meer centraal. Naast ruimtelijke regels kunnen straks ook regels worden opgenomen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.

  • Onze milieueffectrapporten (MER) zijn in feite omgevingseffectrapporten (OER). Wij brengen de effecten op onder meer klimaatadaptatie (denk aan wateroverlast, hittestress, droogte), energietransitie (bijvoorbeeld het aandeel duurzaam opgewekte energie), circulaire economie en gezondheidsbevordering in beeld.
  • Wij zorgen met een MER/OER dat een omgevingsvisie van een provincie of gemeente scherper wordt. Door de stappen van m.e.r. tegelijk te laten oplopen met het opstellen van een omgevingsvisie kan de input van milieu- en leefomgevingseffecten zorgen voor aanscherping van het beleid van de omgevingsvisie.
  • Wij adviseren u vanuit onze MER/OER-en hoe de kwaliteiten van de fysieke leefomgeving goed kunt borgen in het omgevingsplan

Onderzoek als input

Voor een m.e.r. zijn vaak onderzoeken nodig, bijvoorbeeld omtrent natuur, landschap, geluid, luchtkwaliteit, bodem, water, archeologie en externe veiligheid. Wij gaan bij ieder project op zoek naar de juiste mate van detail en vorm van onderzoek. Onze klanten waarderen onze pragmatische werkwijze. Soms kan een quick scan op basis van bestaande gegevens voldoende zijn voor een m.e.r.-beoordeling, maar vooruitlopend op een bestemmingsplan kan het juist handig zijn om direct gedetailleerder onderzoek uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan een Aerius-berekening voor stikstofdepositie op omringende Natura2000-gebieden om te weten of een passende beoordeling vanuit de Wet natuurbescherming noodzakelijk is. Dat kan namelijk weer een planMER-plicht met zich meebrengen. Dat kun je maar beter vroegtijdig weten.

Tauw voert de onderzoeken zelf uit of in samenwerking met andere partijen en gebruikt de uitkomsten als input voor milieueffectstudies, haalbaarheidstudies, alternatievenafwegingen, maar ook voor de ruimtelijke inrichting van gebieden.

 

Heeft u een vraag? 

Stel hem aan één van onze adviseurs.Martijn Gerritsen 

  +31 65 33 53 57 8

  Stuur mij een mail

Projecten milieueffectrapportage (m.e.r.)

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.