De transitie naar een circulaire economie 

Als provincie, gemeente of waterschap hebt u zich gecommitteerd aan de circulaire doelstellingen van de Rijksoverheid. Vanzelfsprekend, maar het behalen van deze doelen is niet zo evident als bij bijvoorbeeld de energietransitie. De energiesector heeft inmiddels technische en betaalbare oplossingen. Bovendien is er een duidelijk economisch model: elk ongebruikt kilowattuur elektriciteit of elke bespaarde kubieke meter gas is meteen winst. Bij circulaire economie ligt dit veel complexer, want u hebt niet alleen met elektriciteit, benzine, diesel, aardgas of steenkool te maken, maar met tal van materialen. Daarnaast is niet voor elke circulaire wens al een technische oplossing of een oplossing met draagvlak. Tot slot ontbreekt een koppeling tussen de actie en de ‘beloning’ die je daarvoor krijgt. Dat maakt de transitie naar een circulaire economie lastiger, maar zeker niet onmogelijk.

Circulaire vraagstukken

De circulaire transitie bevindt zich in de beginfase en zal voor veel overheden een voortschrijdend proces zijn, met vragen als:

 • Als we 50% minder grondstoffen mogen gebruiken dan het ijkpunt in 2016, wat was dan 100% en waar zitten we nu?
 • Welke materiaalstromen lopen door ons werkgebied en op welke stromen hebben we invloed?
 • Welke producten en processen hebben de grootste milieuvoetafdruk?
 • Wat zijn de Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s)?
 • Hoe kunnen we circulair inkopen en aanbesteden?
 • Hoe maken we een efficiënt en uitvoerbaar beleidsplan, dat ook voldoende draagvlak heeft?
 • Welke wet- en regelgeving kunnen we inzetten om zaken waar we niet direct invloed op hebben toch te kunnen sturen?
 • Hoe maken we circulariteit financieel aantrekkelijk?

Circulair beleid: meten, monitoren en sturen

Als adviseur van de Rijksoverheid en Rijkswaterstaat is TAUW nauw betrokken bij de circulaire transitie. Zo onderzoeken en analyseren we diverse circulaire vraagstukken, we denken mee over beleidsvorming, we voeren verkenningen uit en we geven advies over toekomstige wetgeving. Bovendien adviseren we tijdens de planning, ontwerpfase en uitvoering van diverse projecten van Rijkswaterstaat. Ook als provincie, gemeente of waterschap is kennis essentieel om goed beleid te kunnen maken en een Plan-Do-Act-Check-cyclus op te stellen voor een circulaire werkwijze.

Onze gegevensverzameling en analyse bijvoorbeeld biedt u onder andere meer inzicht in grondstofstromen, product-/materiaallevenscycli en milieu-impact. Zo weet u precies hoe u presteert op diverse onderdelen en waar veranderingen de meeste impact hebben. Voor het continu monitoren van uw milieucijfers ontwerpen we een dashboard, waarin alle gegevens worden bijgehouden, zodat u tijdig kunt bijsturen.

 

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.
Jurgen Ooms

   +31 65 31 66 74 8

Stuur mij een mail

 

 

Circulair inkopen en aanbesteden

De grond-, weg- en waterbouw is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de milieu-impact en CO2-voetafdruk van de overheid. Hoewel u als overheid niet zelf produceert of bouwt, hebt u wel degelijk invloed op grondstofstromen, productie- en bouwprocessen. Het inkoopvolume van de overheid is meer dan 80 miljard. Door circulair in te kopen of aan te besteden kunt u grote impact maken bij de transitie naar circulaire ontwerp-, productie en bouwprocessen en daarmee circulaire economie. Omvangrijke projecten als de aanleg en het beheer en onderhoud van wegen, bruggen of waterzuiveringsinstallaties kunt u als opdrachtgever invloed uitoefenen door uw specificaties in de aanbesteding. De specialisten van TAUW ondersteunen u daar graag bij. Zo hebben wij bij de verduurzaming van een meerjarenprogramma geluidssanering geadviseerd. Op een aantal plekken waar mensen veel last van geluid van snelwegen en spoor ondervonden moesten geluidsschermen geplaatst worden. Wij onderzochten de milieu-impact van de productie en bouw van de geluidschermen en de verschillende mogelijkheden om bestaande schermen her te gebruiken op andere plekken of voor andere doeleinden. Ook is advies gegeven hoe via een aanbesteding de partij met het meest duurzame oplossing de aanbesteding kan winnen. Onder andere door geluidschermen met een lage milieu-impact een fictieve korting te geven op de aanbiedingsprijs, maar ook door knelpunten weg te nemen waardoor verduurzaming makkelijker kan worden aangeboden. Dit leidt tot een milieuvriendelijke oplossing.

Afval en circulariteit 

Ook op het gebied van afvalinzameling en restmaterialen hebt u als overheid invloed op het circulaire proces. Door het toekennen van vergunningen, wetgeving en handhaving, maar u kunt ook aan veel restmaterialen opnieuw waarde (laten) toekennen door inventarisatie van zaken als:

 • Welke afvalstoffen zijn geschikt om nieuwe dingen van te maken?
 • Welke afvalstoffen kunnen duurzaam omgezet worden in energie?
 • Welke grondstoffen kunt u laten terugwinnen uit afvalwater?

Welke vraag u ook hebt, wij ondersteunen u graag bij alle vraagstukken op het gebied van circulaire economie, van beleidsadvies tot aan de pragmatische uitvoering.

 

Bekijk onze dienstverlening voor overheden

Material Flow Analysis | MFA

Welke grondstoffen stromen er door uw gemeente, provincie of bedrijf? Als u de materiaalstromen in uw gebied in kaart brengt, brengt dat concrete inzichten in hoe u kunt verduurzamen. Een Material Flow Analysis (MFA) is een wetenschappelijk erkende methodiek om dit uit te voeren. In het Nederlands wordt de MFA ook wel stofstroomanalyse genoemd.

Lees meer

CO2-berekeningen

Om te achterhalen wat de carbon footprint (CO2-voetafdruk) van uw bedrijf is, is het cruciaal om de broeikasgasemissies te berekenen. TAUW kan u hierbij ondersteunen met gedegen en heldere analyses. Zo krijgt u inzicht in de klimaatimpact van uw activiteiten, en in hoe u uw carbon footprint kunt vermijden of compenseren.

Lees meer

Circulaire routekaart

Om uw organisatie effectief te ondersteunen bij de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering heeft TAUW een routekaarttraject ontworpen. Dit is een flexibel traject dat we samen met u vormgeven.

Lees meer

MKI-berekening | Milieukostenindicator

Een MKI-berekening is het uitgelezen instrument als u wilt vergelijken welk materiaal de laagste milieu-impact heeft. Denk bijvoorbeeld aan de materiaalkeuze voor een brug, weg of product. Met een MKI-berekening maken de experts van TAUW de milieu-impact van uw product of ontwerp concreet en vergelijkbaar. Alle effecten gedurende de levenscyclus worden uitgedrukt in een monetaire eenheid: de milieukostenindicator.

Lees meer

Levenscyclusanalyse | LCA

Met een levenscyclusanalyse, ook wel LCA genoemd, krijgt u inzicht in de milieu-impact van uw product, proces of dienst, gedurende de hele levenscyclus. Deze informatie is belangrijk om te verduurzamen en klanten eerlijk te informeren. Wij voeren de LCA uit en kunnen u ook adviseren tijdens het verduurzamingsproces. 

Lees meer

Circulair inkopen voor overheden

De circulaire economie bereiken we niet zonder een circulaire inkoop. En omdat Nederland in 2050 volledig circulair wil zijn, is er werk aan de winkel. Voor een overheidsorganisatie ligt daar een grote uitdaging. Hoe koopt u circulair in, waarom zou u dat eigenlijk doen en hoe werkt het in het contractmanagement? Of uw organisatie nu de Green Deal over circulaire inkoop heeft ondertekend of niet: er is actie nodig om tot een circulaire economie te komen.

Lees meer

Modulair ontwerpen

Een brug, viaduct of ander kunstwerk bouwen, na een tijd demonteren en ergens anders weer opbouwen. Modulair ontwerpen is nog geen gemeengoed, maar het is wel nodig om de doelstelling van een volledig circulaire economie in 2050 te kunnen behalen.

Lees meer

Engineering with nature

Met innovatieve oplossingen is het vaak mogelijk om waterbouwkundige constructies te maken met enkel natuurlijke en gebiedseigen materialen. Engineering with nature, oftewel building with nature, combineert ecologie met de technische kennis die wij in huis hebben op het gebied van onder andere waterbouw, geotechniek en (water)bodem.

Lees meer

Nieuwe sanitatie

Duurzaam omgaan met water en grondstoffen; drinkwaterbesparing; geconcentreerder afvalwater. Deze onderwerpen staan steeds vaker op de agenda bij projecten waarbij duurzaamheid belangrijk is. Zeer relevant in een samenleving in transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Bij TAUW vallen deze ingrepen onder de parapluterm Nieuwe sanitatie, oftewel anders omgaan met afvalwater.

Lees meer

Projectreferenties circulaire economie

Kunnen wij uw organisatie helpen met circulaire economie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.