Waterschappen, provincies, gemeenten maar ook terreinbeherende organisaties staan aan de lat voor onder meer verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en behoud en herstel van natuur en biodiversiteit. Deze opgaven zijn niet los te zien van een klimaatbestendige inrichting van het landelijk gebied: zowel het tegengaan van verdroging door toenemende neerslagtekorten als het voorkomen van wateroverlast door hevige buien.

Een duurzame oplossing vereist ook draagvlak. Dat vraagt om een integrale aanpak met oog voor het systeem én de betrokken partijen. Denk bijvoorbeeld aan meekoppelkansen voor recreatie, leefbaarheid van het landelijk gebied en verduurzaming van de landbouw. Daarmee dragen we samen bij aan een toekomstbestendige inrichting van het landelijk gebied.

 


 

Natuurontwikkeling

Nederland kent veel natuurgebieden met elk eigen bijzondere natuurwaarden. Door onder meer stikstofdepositie, verdroging en versnippering dreigt verslechtering van de kwaliteit van de natuur in een groot deel van deze gebieden. Provincies, waterschappen, gemeenten, agrariërs en terreinbeherende organisaties werken samen aan behoud en herstel van de natuurwaarden in deze gebieden. Daarvoor zijn maatregelen binnen en buiten deze gebieden noodzakelijk. Elk gebied kent echter eigen knelpunten, omgeving en stakeholders. Effectief ingrijpen is daarom maatwerk.

TAUW beschikt over de benodigde kennis op het gebied van ecologie, bodem, (geo-)hydrologie en proces- en omgevingsmanagement om u te ondersteunen in het gehele proces. Van knelpuntenanalyse, uitwerking van maatregelen en het bepalen van effecten en mitigerende maatregelen in een inrichtingsplan tot het ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en beheer en onderhoud.

 

Beekherstel, terug naar een dynamisch watersysteem

Met name in het zuidelijk en (noord)oostelijk deel van Nederland staan waterschappen voor de opgave om hun watersysteem klimaatbestendiger te maken. Beekherstel is een van de opgaven om droogte en wateroverlast beter aan te kunnen. Naast het herstel van de beek brengt dit ook meer dynamiek en een grotere biodiversiteit met zich mee.

Vanaf de jaren 60 zijn veel beken in Nederland ‘genormaliseerd’: een rechte loop met een overgedimensioneerd eenvormig profiel. Doel was om water zo snel mogelijk af te voeren en wateroverlast voor de landbouw te voorkomen. Met het verdwijnen van de oorspronkelijke loop verdwenen door morfologische processen ook de diversiteit aan gradiënten en bijbehorende natuurlijke variatie.

Door de toenemende droogte en verlies van biodiversiteit in en rond de beken is normalisatie niet meer houdbaar en passend. Voor zowel landbouw als natuur is het bergen van water in natte winters en het zo lang mogelijk vasthouden van water in droge zomers van groot belang. Herstel van het watersysteem is nodig. Door dit herstel is weer sprake van een gevarieerde leefomgeving voor planten dieren, en daarmee een grotere biodiversiteit in en om de beek.

TAUW ondersteunt en kan u ontzorgen op het gehele proces van een eerste probleemanalyse, via schetsontwerp, tot en met realisatie. Met onze specifieke kennis van het landschap als systeem én vanuit de diverse  bouwstenen als hydrologie, ecologie en bodem komen we samen tot een haalbaar én werkbaar ontwerp. Niet alleen een technisch haalbaar ontwerp, maar ook een ontwerp waar alle betrokkenen mee in kunnen stemmen. Dit ontwerp werken we vervolgens verder uit en vertalen we in een contract. Ook kunnen we via een bouwteamovereenkomst het plan uitwerken, wanneer de kennis van de aannemer al aan de voorkant gewenst is. Bekijk ook de video over datagedreven beekherstel. 

 

 

Onze dienstverlening in natuurontwikkeling en beekherstel

Projectbesluit 

Natuurontwikkeling of beekherstelprojecten kunnen leiden tot functieverandering of wijzigingen van waterstaatswerken (bijvoorbeeld de afmetingen van een watergang). In die gevallen is een ruimtelijk plan of projectplan noodzakelijk. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment vervangt het projectbesluit de bestaande plannen zoals bestemmingsplannen en het projectplan Waterwet. TAUW kan een projectbesluit voor u opstellen, het planvormingsproces begeleiden en benodigde onderzoeken uitvoeren.

Inrichtingsplannen 

TAUW heeft veel ervaring en expertise bij het opstellen van inrichtingsplannen. Voor gebieds- en natuurontwikkelingsprojecten geeft een inrichtingsplan de mogelijkheden voor het duurzaam en verantwoord inrichting van het gebied. Met de expertise vanuit veschillende vakgebieden zoals ecologie, hydrologie en bodem kan TAUW een inrichtingsplan opstellen waarin rekening wordt gehouden met alle waarden binnen een gebied.

Integraal projectmanagement

Grote projecten in het landelijk gebied vragen vaak expertise vanuit meerdere vakgebieden en werkvelden. Om dit binnen één project goed te sturen en verantwoordelijkheden logisch te verdelen wordt vaak gewerkt volgen het model van integraal projectmanagement (IPM). TAUW heeft veel ervaring met grote, integrale projecten in het landelijk gebied. Vanuit IPM zijn er 5 processen en 5 bijbehorende rollen: Projectmanagement, Projectbeheersing, Omgevingsmanagement, Technisch management en Contractmanagement. Door onze expertise en diversiteit aan vakgebieden hebben we de benodigde kennis en ervaring in huis om in alle IPM-rollen te vervullen.

Omgevingsmanagement

Bij een geslaagd gebiedsproces komt meer kijken dan enkel het uitwerken en uitvoeren van maatregelen. Het op tijd betrekken van partners en omgeving zorgt ervoor dat wensen en eisen tijdig bekend zijn en betrokken kunnen worden in het ontwerpproces. De omgevingsmanagers van TAUW ondersteunen u graag bij deze opgave. Van participatieplannen en stakeholdergesprekken tot het afstemmen van vergunningen en procedures met de verschillende bevoegde gezagen om verrassingen verderop in het proces te voorkomen.

Beheer & onderhoudsplan

Om de situatie buiten op juiste manier in stand te houden of te ontwikkelen, is een werkbaar beheer- en onderhoudsplan noodzaak. Zo wordt inzichtelijk wie, wanneer, welke inspanningen moet verrichten en welke kosten er gereserveerd moeten worden. Bij het opstellen hiervan houden wij altijd voor ogen wat de functie en het doel van een bepaald gebied is. Onze kennis van ecologie, bodem en gebruik helpen ons een bruikbaar beheerplan op te stellen. Ook kunnen we u begeleiden bij het uitvoeren van beheersmaatregelen in een gebied.

Risico's & contracten

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die opereren op gebied van openbare inrichting, weg- en waterbouw is een goede samenwerking essentieel en zijn goede contracten hiervoor een fundament. Een belangrijk onderdeel is beheerst en volledig risico- en kansenmanagement en het gedegen toepassen van System Engineering. Welke risico’s en kansen kent een inkooptraject, ontwerp, realisatie of onderhoud van een project? En wie is verantwoordelijk voor welk onderdeel? Met een zo goed mogelijk inzicht in de risico’s, kansen en een transparante System Engineering floreert iedere samenwerking. Maar hoe bereikt u dat?

Lees meer

Quickscan, natuurtoets, soortenonderzoek

Uit de Quickscan kan naar voren komen dat er in of rond uw plangebied beschermde plant -en diersoorten voorkomen. Als uw activiteit mogelijk effect heeft op potentieel aanwezige soorten, dan is er aanvullend ecologisch onderzoek nodig om vast te stellen of de beschermde soorten daadwerkelijk aanwezig zijn. Ook worden de vervolgstappen bepaald die nodig zijn om uw activiteit doorgang te kunnen laten vinden.

Lees meer

Projectreferenties

Heeft u vragen over natuurontwikkeling?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.