Langetermijnvisies en -plannen voor een klimaatadaptieve stad

Ontwikkelingen in de stad zijn een kans om stedelijk gebied aan te passen aan het veranderende klimaat. TAUW zet in op het versterken van groen- en waterstructuren in en om de stad om te zorgen voor meer veerkracht en een gezonde leefomgeving op de lange termijn. Ook nemen we de knelpunten uit de risicodialogen en klimaatstresstesten mee. We zijn ervan overtuigd dat dit alleen mogelijk is door de koppeling te maken met de (woning)bouwopgave en de energie- en mobiliteitstransitie.

Voor de klimaatadaptieve stad is het de kunst goed (mee) te koppelen aan de stedelijke dynamiek. Het grootste deel van de stadsontwikkeling zal de komende decennia plaatsvinden in de bestaande gebouwde omgeving. Deze ontwikkeling vindt plaats op projectniveau, bij sloop/nieuwbouw of herinrichting  van de openbare ruimte. Het risico is dat dit leidt tot een postzegelbenadering, waardoor de systeemverbetering niet mogelijk is. Voor klimaatadaptatie is een structurele systeemverbetering nodig, die alleen mogelijk is met een lange termijn aanpak.

Producten en diensten voor de lange termijn aanpak 

  • Afspraken en eisen voor klimaatadaptief bouwen

TAUW werkt aan het ontwikkelen van eisen en afspraken voor klimaatadaptatie van nieuwbouw en bestaand stedelijk gebied. Het gaat hierbij om inhoudelijke prestatie-eisen voor de klimaatthema’s, maar ook om procesafspraken hoe klimaatadaptief bouwen te verankeren in het beleid en in de werkprocessen van verschillende organisaties..

  • Lange termijnperspectieven voor de klimaatadaptieve stad

TAUW biedt een planproces om binnen het bestaande stedelijk gebied ruimte te maken voor groen- en waterstructuren. We zetten in op maatregelen die water, klimaatadaptatie, groen en gezondheid versterken en die samen met de mobiliteitsstructuur en de vastgoedontwikkeling de toekomstige stad vormgeven.

  • Verankering bij de startfase van ontwikkelingen en projecten

bij de startfase van projecten en gebiedsontwikkelingen brengen we haalbare ambities, eisen en maatregelen in beeld en nemen deze mee in het proces van milieueffectrapportage. 

Heeft u een vraag?


Neem contact op met één van onze adviseurs.
 

Leon Valkenburg 

 +31 61 13 61 63 3

Stuur mij een mail

 

 

Klimaatadaptieve nieuwbouw en herontwikkeling 

TAUW is ook een projectpartner als het gaat om het concretiseren van klimaatadaptatie wanneer klimaatadaptatie bij een project of gebiedsontwikkeling is geagendeerd. Hierbij combineren we eisen en ambities uit beleid met een gedegen systeemanalyse van het bodem- en watersysteem, en bestaande riolering als deze aanwezig is.

Hiervoor hebben we niet alleen de inhoudelijke expertise in huis, we zijn ook in staat om de procesbegeleiding van de planvorming en het integrale ontwerp te verzorgen. Zo wordt klimaatadaptatie geen bouwsteen of los rapport in het ontwerpproces. TAUW biedt verschillende producten voor klimaatadaptieve nieuwbouw en herontwikkeling: 

Klimaatadaptatie- en waterstructuurplan

Voor gebiedsontwikkelingen maken we in samenwerking met de initiatiefnemer (gemeente of projectontwikkelaar) en het lokale waterschap integrale structuurplannen in samenhang met het stedenbouwkundig planproces. Hierin werken we de groen- en waterstructuur uit, zodat deze voldoen aan de eisen en meerwaarde bieden voor de ontwikkeling, de biodiversiteit en het watersysteem.

Integraal ontwerp herinrichting openbare ruimte

voor herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte bieden we ontwerpen die vanuit de bestaande situatie leiden tot een systeemverbetering en kwaliteitsimpuls. Hierbij analyseren we de bestaande situatie, de bodemopbouw en de waterhuishouding, en ontwikkelen we maatregelen voor een hittebestendige en waterrobuuste inrichting. Dit integreren we via het ontwerpproces, waar TAUW een integrale aanpak voor heeft ontwikkeld.

Ontwerptoetsen Tygron voor nieuwbouw en herstructurering

in de 3D omgeving van Tygron testen we nieuwe ontwerpen op hittestress en wateroverlast. Zo kunnen we de meerwaarde kwantificeren en visualiseren. Dit doen we voor zowel grootschalige nieuwbouwplannen als de herinrichting van de openbare ruimte.

 

 

Projectreferenties

Heeft u een vraag over klimaatadaptatieve stadsontwikkeling?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.