Stappenplan adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda

Stap 1: van stresstest naar opgavenkaart 

Stresstesten brengen de effecten van een natter, droger en heter klimaat in beeld. Door deze te combineren met kwetsbare functies wordt inzichtelijk waar zich daadwerkelijk risico’s voordoen. De omvang van de kans en de gevolgen bepalen de omvang van het risico én het handelingsperspectief. Het is belangrijk de gevolgen en mogelijke handelingsperspectieven vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Klimaatverandering heeft immers niet alleen betrekking op het watersysteem maar ook op de zorg of het groenbeleid. In een brede ambtelijke risicodialoog waarin we vertegenwoordigers vanuit de hele organisatie uitnodigen bepalen we met elkaar welke gevolgen bij welke kans acceptabel, onwenselijk of urgent zijn. Hiermee creëren we niet alleen draagvlak maar brengen we ook een prioritering aan in de opgaven. 

Werkzaamheden: 

 

Stap 2: van opgaven naar strategie 

Klimaatadaptief handelen doe je niet alleen. Voor de opgaven uit stap 1 brengen we daarom in beeld welke rol en instrumenten het meest passend zijn: kies je voor een regisserend overheid door zelf maatregelen in de openbare ruimte te nemen of stimuleren je inwoners door middel van voorlichting en subsidies. Ook het opstellen van een verordening (reguleren) op het maken van prestatieafspraken (samenwerkend) behoort tot de mogelijkheden. Welke rol en instrument het meest passend is hangt -naast het type opgave- ook af van de meekoppelkansen, budget en de ambitie: hoe snel willen we klimaatbestendig zijn. Op basis van kostenkentallen en vermeden schade stellen we verschillende scenarios op. Zo kan een heldere bestuurlijke afweging gemaakt worden. 

Werkzaamheden: 

  • Organiseren en begeleiden van constructieve (digitale) dialogen en inspiratiesessies 
  • Opstellen van een beeldende adaptatiestrategie 

 

Stap 3: van strategie naar uitvoering 

Als de opgaven en de manier waarop we ze willen aanpakken duidelijk zijn is het tijd voor actie! Dit kunnen zowel concrete uitvoeringsprojecten zijn, het opstellen van een communicatieplan als procesafspraken om klimaatadaptatie te borgen in werk- en beleidsprocessen. In dialoog met de betrokken stakeholders (intern en extern) maken we deze SMART. Per actie stellen we factsheet opSamen vormen ze het uitvoeringsprogramma voor de komende 4-6 jaar.  

Werkzaamheden

  • Opstellen van een realistisch en gedragen uitvoeringsprogramma 

 

 

Heeft u een vraag?


Neem contact op met één van onze adviseurs.
 

Monique de Groot - Reichwein

 +31 61 53 80 94 9

Stuur mij een mail

 

 

Download onderstaand onze brochure 'Van stresstest naar uitvoering'

De kern van onze aanpak is dat we de opgaven trechteren & prioriteren en tegelijkertijd draagvlak & eigenaarschap creëren. Hierdoor komen we tot een gedragen en realistische strategie en uitvoeringsagenda. De verschillende stappen vormen de kapstok om maatwerk binnen elke gemeente te kunnen leveren. Wilt u meer informatie? Bekijk dan onze samenvattende brochure. 

Ga naar brochure 

Projectreferenties

Heeft u vragen over de klimaatadaptatiestrategie en beleid?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.