De verschillende fases

De Verschillende Fases De verkenningfase richt zich op het identificeren van één (samengesteld) voorkeursalternatief uit talloze mogelijke oplossingen via enkele kansrijke alternatieven. In de daaropvolgende planuitwerkingsfase wordt dit voorkeursalternatief verder ontwikkeld, onderzocht en geoptimaliseerd, waarbij meerdere optimalisaties tegen elkaar worden afgewogen. De uitgewerkte oplossing wordt vastgelegd in het ruimtelijk besluit, vaak met een Milieueffectrapport (MER) als bijlage. Voor dergelijke projecten is dit vaak een Projectbesluit in de planuitwerkingsfase en in sommige gevallen daaraan voorafgaand ook een Voorkeursbeslissing in de verkenningfase.

Werkwijze binnen Verkenningen en Planstudie

TAUW past een brede en gestructureerde aanpak toe die toepasbaar is op verschillende soorten uitdagingen. We volgen daarbij het raamwerk, zoals de MIRT- of HWBP systematiek. Op basis van een duidelijk stappenplan brengen we de uitdaging en oplossingsrichtingen op een herleidbare en begrijpelijke wijze in beeld. We beschouwen de effecten en belangen integraal, waarbij we niet alleen kijken naar milieueffecten, maar ook naar technisch of ruimtelijk ontwerp, kosten, omgeving, en juridische haalbaarheid. Op deze manier ontstaat een geïntegreerd overzicht van de impact en gevolgen van de oplossingsrichtingen, passend bij de fase waarin het project zich op dat moment bevindt.

Integrale aanpak centraal

De geïntegreerde aanpak van verkenningen en planuitwerkingen wordt steeds belangrijker, gezien de toenemende complexiteit van projecten met meerdere (neven)doelen en een samenspel tussen diverse bevoegde gezagen. TAUW streeft naar gedragen, duurzame en uitvoerbare ruimtelijke besluiten die gebiedsgericht zijn en zich richten op diverse thema's, waarbij de betrokkenheid van stakeholders bij het project wordt vergroot. Het planstudieproces vereist expertise op het gebied van beschikbare (technische) oplossingen, omgevings- en milieueffecten, ontwerp, juridische procedures en omgevingsmanagement. TAUW beschikt over experts op al deze vakgebieden en kan opdrachtgevers gedurende de gehele verkenning en opvolgende planuitwerking adviseren en ondersteunen.

 

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs.Floris Eenink

  +31 65 38 91 00 6

Stuur mij een mail

 

 

Projectreferenties verkenningen & planstudies

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.