Publicatie: 'De 15 minutenstad'

Maximaal een kwartier reistijd als duurzame inpuls voor ruimtelijke inrichting

 

Publicatie aanvragen

Bij TAUW leggen we de basis voor mobiliteit

We leggen verbindingen en bekijken de volledige openbare ruimte die bewegingen mogelijk maakt. Wij houden ons bezig met alle infrastructuur die mensen van A naar B brengt of tot aan een P&R. Fietspaden, wandelpaden, bus- en trambanen en verschillende type wegen; van een gebiedsontsluitingsweg, een provinciale weg tot autosnelwegen.

Uitgangspunten in projecten wegenbouw

Samen met onze opdrachtgevers zijn wij dagelijks actief in het verbeteren van de mobiliteit, om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken of bestaande knelpunten op te lossen. Onze uitgangspunten hierbij zijn:

  • goede doorstroming
  • verkeersveiligheid
  • verbeteren leefbaarheid
  • en inpassing in de bestaande omgeving

We onderzoeken hoe we de kwaliteit voor zowel het fietsverkeer, OV-gebruikers, als van de weggebruikers kunnen verbeteren. Samen met de partijen uit het gebied stellen we een set maatregelen op die oplossingen mogelijk maakt. Daarbij nemen we koppelkansen uit het gebied mee en spelen we in op actuele vraagstukken zoals deeleconomie, energieopwekking en smart mobility (bijvoorbeeld i-VRI’s).

Van planvorming tot en met de realisatiefase staan wij gereed met multidisciplinaire projectteams om uw project te laten slagen. Hierin zijn wij verbinders tussen alle betrokken disciplines: we verbinden inhoud (techniek, milieu, planproducten) met proces (planfaseproces, stakeholderproces, innovaties). We maken adaptieve en schaalbare ontwerpen en zorgen voor het optimaliseren van investeringen.

 

 

Heeft u een vraag? 

Floris Eenink

  + 31 65 38 91 00 6

  Stuur mij een mail

Onze dienstverlening op het gebied van wegenbouw en mobiliteit

Verkenningen en planstudies

Bij verkenningen en planstudies wordt onderzoek gedaan naar kansrijke oplossingen die tot een keuze voor een voorkeursalternatief leiden. TAUW heeft veel ervaring in integrale projecten: gebiedsopgaven waarbij meerdere kansen in het gebied direct meegenomen worden in de planstudiefase, zoals een wegverbreding gecombineerd met recreatie- en natuurontwikkeling.

Contractvorming en realisatie

Goede contracten maken succesvolle projecten. Vanuit de opgave om de kilometer kostprijs omlaag te brengen en zo de realisatie van goede infrastructuur betaalbaar te houden, zien we een toenemende samenwerking van ketenpartners in de verschillende projectfasen. Afhankelijk van het soort project kan dit leiden tot een slimmer ontwerp en een betere risicoverdeling tijdens realisatie. TAUW adviseert in contractvormingsvraagstukken, zoals UAV-GC, bouwteamovereenkomst of RAW-bestek.

Lees meer

Beleid en strategie

Het verbeteren van de infrastructuur en mobiliteit, vraagt om zorgvuldig opgestelde strategie- en beleidsplannen. TAUW adviseert proactief opdrachtgevers en stakeholders (ministerie van I&W, overheden, kennisinstellingen, aannemers en inwoners) bij strategische vraagstukken.

 

Projectreferenties wegenbouw en mobiliteit

Kunnen wij u helpen op het gebied van wegenbouw en mobiliteit

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.