Wat zijn veel voorkomende vraagstukken rondom klimaatadaptatie?

Om het (stedelijk) gebied klimaatadaptatief in te richten werken onze opdrachtgevers (provincies, gemeentes en waterschappen, maar ook bedrijven) aan onderstaande vraagstukken:

  • Hoe anticiperen we in de toekomst op hoogwater, wateroverlast, droogte en hittestress?
  • Op welke manier betrekken we belangrijke stakeholders in de dialoog over klimaatadaptatie?
  • Hoe leggen we de gekozen klimaatambities op de juiste manier vast?
  • Welke maatregelen hanteren we en wat betekent dit voor de omgeving?

Bekijk onze dienstverlening

Projectaanpak binnen klimaatadaptatie

Klimaatadaptatieprojecten worden uitgevoerd aan de hand van de weten, willen en werken’ strategie. Op deze manier proberen we onze adviezen naadloos aan te sluiten op de klimaatambities of behoeftes van opdrachtgevers en stakeholders. Onderstaand lichten we kort toe wat er per fase wordt behandeld.

Weten - Tijdens deze eerste fase worden potentiële kwetsbaarheden geïdentificeerd met behulp van klimaatstresstesten

Willen -  Na kwetsbaarheden inzichtelijk te hebben gemaakt worden er diverse (risico)dialogen met (interne) stakeholders aangegaan.

Werken - Uiteindelijk resulteert dit in een uitvoeringsprogramma en strategie, waarbij rekening wordt gehouden met andere lopende plannen zoals omgevingsvisies.

 

 

Het belang van participatie

Hoe zorgt u er voor dat oevers in de toekomst niet meer overstromen? En hoe richt u de omgeving in, zodat er bij extreme hitte genoeg verkoelende plekken in de buurt zijn? 

Om dit soort vragen goed te kunnen beantwoorden is het essentieel om diverse partijen (zoals bedrijven en bewoners) te laten participeren in projecten. 

Het doorvoeren van deze participatieve werkwijze zorgt ervoor dat er betere besluiten kunnen worden genomen met een groter (lokaal) draagvlak. 

Zeker met de invoering van de Omgevingswet in 2022 wordt dit aspect steeds belangrijker. 

 

 

Wadi's 

Tegenwoordig zijn wadi’s niet meer weg te denken in de leefomgeving en vormen ze een belangrijk onderdeel van het (stedelijke) watersysteem, zeker in het kader van klimaatadaptatie.

Maar in de praktijk blijkt dat regelmatig niet bekend is waar allemaal wadi’s liggen, welke verhardingen hierop aangesloten zijn, hoe de wadi’s functioneren en welk onderhoud precies nodig is. Functioneren uw wadi’s nog naar behoren?

Lees meer

 

 

Waterdoorlatende verhardingen

De afgelopen jaren zijn in ons land, met wisselend succes, reguliere, waterpasserende en waterdoorlatende verhardingen aangelegd waarbij het water wordt geborgen in een waterbergende fundatie. Daar waar sprake is van een succesvol ontwerp, aanleg onderhoud & beheer zijn deze waterbergings- en infiltratievoorzieningen een mooie oplossing binnen de beperkt beschikbare (openbare) ruimte in het stedelijk gebied. Onze ervaring is dat het juist op één of meerdere van deze punten nog wel eens mis gaat, met als gevolg: wateroverlast op straat, waterschade in gebouwen en/of risico’s voor het verkeer.  

Lees meer

 

 

Ga aan de slag met klimaatadaptatie

Bekijk onze projectreferenties in klimaatadaptatie

Aan de slag met klimaatadaptatie?

Onze adviseurs helpen u bij vraagstukken omtrent wateroverlast, hittestress, adaptatiestrategie, etc