Klimaatstresstest: Wateroverlast, hittestress en droogte in kaart brengen

Met een wateroverlastlandschapskaart, ook wel WOLK, een hittestresskaart of een quickscan droogtestress ziet u precies welke elementen in de leefomgeving reageren op activiteiten in het klimaat.

Willen: ambities op klimaatgebied

Welke ambities hebt u op klimaatgebied? Hoe maken we gemeenten klimaatrobuuster? En met welke adaptatiestrategie realiseert u dat?

Bij Tauw definiëren we die zaken samen met u. De kosten en baten houden we daarbij scherp in het vizier. Via (inter)actieve en creatieve klimaatsessies, zoals een klimaatatelier, brengen we de risicodialoog op gang. Mensen met verschillende achtergronden bespreken welke risico’s acceptabel zijn en welke niet. De gegevens uit onze stresstest brengen het gesprek op gang.

Desgewenst kan Tauw verschillende scenario’s doorrekenen. Zo wordt duidelijk welke maatregelen de risico’s voldoende zullen afdekken. Op die manier creëren we uiteindelijk draagvlak onder alle stakeholders, doen we MKBA analyses en schrijven we mee aan strategie.


Weten: inzicht en bewustzijn van klimaatverandering

Als we inzicht krijgen in risico’s, kansen en bedreigingen en vervolgens bewustzijn creëren, werken we aan de realisatie van klimaatdoelen. Met stresstesten onderzoekt Tauw de kwetsbaarheid van een gebied. Bijvoorbeeld voor hevige neerslag, droogte of hitte. We brengen de effecten van klimaatverandering in beeld. Dat doen we met behulp van stresstesten: de hittestresskaart en de wateroverlastlandschapskaart (WOLK). Zeker op het gebied van hittestress is Tauw absolute koploper. We maken overigens niet alleen een hittekaart, maar ook een koeltekaart.

Werken: klimaatdoelen realiseren

Tauw helpt gemeenten en waterschappen die doelen zowel beleidsmatig als in de praktijk willen borgen en verankeren. Door middel van advies en ontwerp in pilots en concrete projecten helpen we gemeenten hun doelen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan slimme regenwaterafvoer en risicogestuurd rioolbeheer. Maar ook met meer onconventionele oplossingen, zoals de inrichting van verkoelend groen of pleinen als plek voor waterberging voor extreme neerslag. Op beleidsniveau moeten de ambities rondom klimaatadaptatie vervolgens worden vastgelegd in de omgevingsvisie. Op dat vlak is het soms nog pionieren. Tauw helpt opdrachtgevers bij het verwoorden en agenderen van de klimaatambities in de omgevingsvisie.

Innovatie in samenwerking met steden en waterschappen

Wanneer is een wijk of straat klimaatadaptief genoeg? Als het gaat om zulke vragen, hebben we vaak meer inzicht nodig. Dat ontstaat door de juiste kruisbestuiving in de vorm van kennisnetwerken. Tauw werkt daarom intensief samen met overheden en onderzoeksinstellingen. Bij de City Deal Klimaatadaptatie werken we bijvoorbeeld aan tools voor klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling. We ontwikkelen samen met Brabantse steden en waterschappen een klimaattoets en klimaatmonitor.

Klimaatadaptatie in uw gemeente onder de aandacht brengen.

Hoe zorgt u dat uw gemeente in 2050 klimaatbestendig is ingericht? Wilt u het gesprek in uw gemeente op gang brengen? De experts van Tauw verzorgen procesbegeleiding en inhoud voor de risicodialoog. In werksessies, zoals een klimaatatelier, bedenken we creatieve oplossingen met voldoende draagvlak. 

Bekijk onze projectreferenties

Van klimaatscan tot adaptatiestrategieën. Tauw ondersteunt in alle aspecten binnen klimaatadaptatie
Bekijk alle relevante projecten

Aan de slag met klimaatadaptatie?

Onze adviseurs helpen u bij vraagstukken omtrent wateroverlast, hittestress, adaptatiestrategie, etc

Edwin van der Strate
T: +31 65 31 66 61 3
E:edwin.vanderstrate@tauw.com
LinkedIn
Edwin van der Strate