KAS - Klimaat Actieve Stad

Weten: inzicht en bewustzijn van klimaatverandering

Als we inzicht krijgen in risico’s, kansen en bedreigingen en vervolgens bewustzijn creëren, werken we aan de realisatie van klimaatdoelen. Met stresstesten onderzoekt Tauw de kwetsbaarheid van een gebied. Bijvoorbeeld voor hevige neerslag, droogte of hitte. We brengen de effecten van klimaatverandering in beeld. Dat doen we met behulp van stresstesten: de hittestresskaart en de wateroverlastlandschapskaart (WOLK). Zeker op het gebied van hittestress is Tauw absolute koploper. We maken overigens niet alleen een hittekaart, maar ook een koeltekaart.

Willen: ambities op klimaatgebied

Welke ambities hebt u op klimaatgebied? Hoe gaat u uw gemeente klimaatrobuuster maken? En met welke adaptatiestrategie realiseert u dat? Bij Tauw definiëren we die zaken samen met u. De kosten en baten houden we daarbij scherp in het vizier. Via (inter)actieve en creatieve klimaatsessies, zoals een klimaatatelier, brengen we de risicodialoog op gang. Mensen met verschillende achtergronden bespreken welke risico’s acceptabel zijn en welke niet. De gegevens uit onze stresstest brengen het gesprek op gang. Desgewenst kan Tauw verschillende scenario’s doorrekenen. Zo wordt duidelijk welke maatregelen de risico’s voldoende zullen afdekken. Op die manier creëren we uiteindelijk draagvlak onder alle stakeholders, doen we MKBA analyses en schrijven we mee aan strategie.

Werken: klimaatdoelen realiseren

Tauw helpt gemeenten en waterschappen die doelen zowel beleidsmatig als in de praktijk willen borgen en verankeren. Door middel van advies en ontwerp in pilots en concrete projecten helpen we gemeenten hun doelen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan slimme regenwaterafvoer en risicogestuurd rioolbeheer. Maar ook met meer onconventionele oplossingen, zoals de inrichting van verkoelend groen of pleinen als plek voor waterberging voor extreme neerslag. Op beleidsniveau moeten de ambities rondom klimaatadaptatie vervolgens worden vastgelegd in de omgevingsvisie. Op dat vlak is het soms nog pionieren. Tauw helpt opdrachtgevers bij het verwoorden en agenderen van de klimaatambities in de omgevingsvisie.

Innovatief
Wanneer is een wijk of straat klimaatadaptief genoeg? Als het gaat om zulke vragen, hebben we vaak meer inzicht nodig. Dat ontstaat door de juiste kruisbestuiving in de vorm van kennisnetwerken. Tauw werkt daarom intensief samen met overheden en onderzoeksinstellingen. Bij de City Deal Klimaatadaptatie werken we bijvoorbeeld aan tools voor klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling. We ontwikkelen samen met Brabantse steden en waterschappen een klimaattoets en klimaatmonitor.

Gesprek op gang

Hoe zorgt u dat uw gemeente in 2050 klimaatbestendig is ingericht? Wilt u het gesprek over klimaatadaptatie in uw gemeente op gang brengen?? De experts van Tauw verzorgen procesbegeleiding en inhoud voor de risicodialoog. In werksessies, zoals een klimaatatelier, bedenken we creatieve oplossingen met voldoende draagvlak. Meer weten? Neem contact met ons op!

Diensten Klimaat

Wij zijn u graag van dienst op de volgende gebieden:

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Met serious gaming steden klimaatadaptief maken

Merel Schuller speelt spelletjes met ons klimaat...

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

WTCA General Assembly 2018: het belang van klimaatadaptatie binnen steden
19 april 2018

WTCA General Assembly 2018: het belang van klimaatadaptatie binnen…

Door klimaatverandering kampen we wereldwijd met (de gevolgen van) extreme neerslag, hittestress en droogte.…

Internationale city climatescan wereldwijd toepasbaar
16 april 2018

Internationale city climatescan wereldwijd toepasbaar

De ‘internationale city climatescan’, die de bewustwording rond klimaatadaptatie in steden vergroot,…

Lancering Klimaatcampus
13 april 2018

Lancering Klimaatcampus

Hoosbuien, hittegolven, langdurige droogte, insectenplagen, zeespiegelstijging: de gevolgen van klimaatverandering…

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Edwin van der Strate
T: +31 65 31 66 61 3
E:edwin.vanderstrate@tauw.com
LinkedIn
Edwin van der Strate